БГ

EN

   
           
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

Оперативна Програма "Административен Капацитет"

Процедура "Развитие на структурите на гражданското общество – ефективност и професионализъм за постигане на партньорство с администрацията и съдебната система", Приоритетна ос II: Управление на човешките ресурси, Подприоритет 2.3. "Укрепване на капацитета на структурите на гражданското общество", Бюджетна линия BG051PO002/07/2.3-01

 Проект Структурите на гражданското общество – обединени за повишаване на капацитета си», договор номер 07-23-175-С

 

ПРОДУКТИ ПО ПРОЕКТА

·        Усъвършенстван и обновен Стратегически план за развитие на Регионално Сдружение на Общините «Марица». В него са набелязани мерките за укрепване институционалния и организационен капацитет  на Сдружението и направленията за съвместна работа с ползвателите на услугите на РСО „Марица” – общини, бизнес и НПО.

·        Обновено Ръководството за работа на РСО «Марица». Следните документи съдържащи се в Ръководството са актуализирани и приведени в съответствие с изискванията и стандартите на ЕС: правила за работа на служителите, наръчник за управление на финансите, книга за реда при поддържане на документите на организацията, вътрешен ред и процедури за командировките, наръчник за реда на възлагане, наръчник на реда на системата за оборудване, наръчник за провеждане на вътрешен мониторинг на работатата

·        Доклад „Необходимости от обучение, работа в мрежа и подходи за подобряване на диалога на гражданските структури с администрацията”. Доклаът представя: необходимостите от обучение на НПО сектора в ЮЦР с оглед повишаване на капацитета му и превръщането му в активен и ефективен партньор на администрацията; нагласите за работа в мрежа на НПО от ЮЦР и сферите на сътрудничество; мерките и подходите за подобряване на взаимодействието между СГО и администрацията.

·        Създадена фамилия на неправителствени организации от Южен централен район.

·        Разработен план за работа на Фамилия НПО от ЮЦР.

·        Разработен и въведен в действие и промотиран пилотен модел „Електронен регион”. Електронният регион представлява Интернет портал, в който са представени всички административни структури на територията на ЮЦР – областни администрации, общини, териториални звена на централната администрация, както и НПО от създадената по проекта фамилия.

·        Наръчник «Форми за участие на гражданското общество в управлението. Разработване политики  и мониторинг върху дейността на администрацията»

·        6 справочника за гражданите с информация за административните  структури на територията на 6-те области от ЮЦР. Справочниците съдържат координати за контакт с административните структури /общини, областни управи, териториални звена на държавни структури/, дейност и предоставяни услуги на граждани и фирми.

·        Информационен каталог за СГО и дейността им на територията на ЮЦР. Каталогът съдържа координати за контакт и информация за дейността на работещите на територията на ЮЦР структури на гражданското общество..

 

Продукти за прозрачност и популяризиране

·        Издадена брошура, представяща проекта в 6000 екземпляра. Брошурата е разпространена сред администрациите и гражданите от Южен централен район.

·        Изработена 1 информационна табела за проекта. Табелата е монтирана в сградата на РСО «Марица».

·        Изработен 1 транспарант за представяне на проекта.

·        Създаден 1 линк на проекта в интернет страницата на РСО «Марица» www.maritza.info. В линка са представени финансиращата програма, проекта, екипът по проекта, инициативите и продуктите по проекта.

·        1 публикувана информация за проекта в Информационния бюлетин на РСО „Марица” през февруари 2008 г. Изданието се разпространява сред общините-членове на Сдружението, регионални и централни власти, неправителствени организации, донори и други.

·        1 излъчено интервю по БНР през май 2008 г. с Изпълнителния Директор на РСО „Марица” г-жа Маргарита Атанасова. Представена е работата на РСО „Марица” по проекта.

·        1 публикация във връзка със стартирането на проекта на 17.06.2008 г. в „24 часа местен” - Приложение за региони Стара Загора и Хасково към Национален ежедневник „24 часа”;

·        1 публикация във връзка със стартирането на проекта на 17.06.2008 г. в „Тракия Труд” - Приложение за региони Стара Загора, Хасково и Източна Тракия” към Национален ежедневник „Труд”;

·        1 публикация във връзка със стартирането на проекта на 18.06.2008 г. в Регионален всекидневник за регион Хасково в-к „Новинар Юг”;

·        1 публикация във връзка със стартирането на проекта на 20.06.2008 г. в „Тракия Труд” - Приложение за региони Стара Загора, Хасково и Източна Тракия” към Национален ежедневник „Труд”

·        1 публикация във връзка със стартирането на проекта на 20.06.2008 г. в „24 часа местен” - Приложение за региони Стара Загора и Хасково към Национален ежедневник „24 часа”;

·        1 публикация във връзка със стартирането на проекта на 20.06.2008г. в „Пловдивски труд” - Приложение за регион Пловдив към Национален ежедневник „Труд”;

·        1 публикация във връзка със стартирането на проекта на 20.06.2008г. в „24 часа местен” - Приложение за регион Пловдив към Национален ежедневник „24 часа”;

·        1 публикация във връзка със стартирането на проекта на 23.06.2008г. във в-к „Пари”;

·        1 публикация във връзка със стартирането на проекта на 23.06.2008г. в „Пловдивски труд” - Приложение за регион Пловдив към Национален ежедневник „Труд”;

·        1 публикация във връзка със стартирането на проекта на 23.06.2008г. в „24 часа местен” - Приложение за регион Пловдив към Национален ежедневник „24 часа”.

·        1 публикувано интервю с Изпълнителния директор на РСО „Марица” и Ръководител на проекта Маргарита Атанасова на 4 юли 2008 г. в „Тракия Труд” - Приложение за региони Стара Загора, Хасково и Източна Тракия” към Национален ежедневник „Труд”. Представена е работата на Сдружението по проект „Структурите на гражданското общество – обединени за повишаване на капациета си”.

·        1 публикация за проекта в информационен сайт www.haskovo.info от 28.01.2009г.

·        1 излъчена информация по Дарик радио Хасково за проекта и публикувана информация за проекта на сайта на радиото www.dariknews.bg от 28.01.2009 г.

·        1 публикувана информация за проекта в регионален ежедневник „Хасковска Марица” от 29.01.2009 г.

·        1 публикувана информация на 29.01.2009г. в-к Новинар Юг.

·        1 публикация за дейностите по проекта в регионален вестник „Хасковска Марица” от дата 24.03.2009 г.

·        1 публикация за дейностите по проекта в интернет страницата на Дарик радио-Хасково от дата 24.03.2009 г.

·        1 публикация за дейностите по проекта в регионален вестник „Новинар Юг” от дата 25.03.2009 г.

·        1 публикация за дейностите по проекта в интернет страницата на Дарик радио-Хасково от дата 25.03.2009 г.

·        публикация за дейностите по проекта в електронния информационен портал www.haskovo.info от дата 25.03.2009 г.

·        1 публикация за дейностите по проекта в регионален вестник „Новинар Юг” от дата 27.04.2009 г

·        1 публикация за дейностите по проекта в интернет страницата на Дарик радио-Хасково от дата 27.04.2009 г.

·        1 публикация за дейностите по проекта в електронния информационен портал www.haskovo.info от дата 27.04.2009 г.

·        1 публикация за дейностите по проекта в регионален вестник „Новинар Юг” от дата 28.04.2009 г.

 

 

 

 

 

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Този проект се изпълнява

от РСО "Марица"

 

 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град