БГ

EN

   
           
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

Полезни контакти

България

  • Министерство на регионалното развитие и благоустройството - www.mrrb.government.bg
  • Институт "Отворено общество" - София / техническа помощ по проекта/ - www.osf.bg
  • Централно звено за финансиране и договаряне - www.minfin.government.bg
  • Делегация на Европейската комисия в България - www.evropa.bg
  • Регионално сдружение на общините "Марица" - www.maritza.info

Турция

  • Централно звено за финансиране и договаряне на Република Турция - www.cfcu.gov.tr
  • Главен секретариат по европейските въпроси към Премиер министъра на Република Турция - www.abgs.gov.tr
  • Делегация на Европейската комисия в Турция - www.deltur.cec.eu.int
  • Сдружение на общините "Мерич", Одрин - e-mail: mericbirlik@hotmail.com

Европейски съюз

 


Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”


 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град