БГ

EN

   
           
Проект

Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

© 2001 Регионално сдружение на общините "Марица"
6300 Хасково,
ул."Цар Освободител" 4
maritza@maritza.info

тел: +359 38 66 5021
факс: +359 38 66 4869


.

Водеща организация:

Регионално Сдружение на Общините "Марица", Хасково, България.

Сдружението организира и контролира всички дейности по проекта: дейностите по структуриране на трансграничната школа; обученията по проекта; издателската и комуникационна дейност по проекта; създаването и работата на мобилен консултантски екип; дейностите по прозрачност о популяризиране на проекта; организирането и провеждането на специалните събития, предвидени в проекта; дейностите по мониторинг и отчитане на проекта.

Партньор:

Сдружение на общините "Мерич", Одрин, Турция.

В Сдружението членуват 16 общини, разположени по поречието на река Мерич /Марица/. Сдружението има опит в организирането на форуми и инициативи. То е участвало в подготовката и провеждането на множество трансгранични срещи и конференции с партньори от България и Гърция. Сдружението работи в партньорство с РСО "Марица" от 2000г. През 2004г. двете организации подписаха Протокол за сътрудничество в следните насоки за съвместна работа:

  • Селско стопанство;
  • Обучение и квалификация;
  • Инфраструктура;
  • Икономическо развитие.

СО "Мерич" взе активно участие в подготовката на проекта. Двете Сдружения определиха заедно целите на проекта и набелязаха дейностите, които трябва да се осъществят, за да бъдат постигнати необходимите резултати. Ръководствата на двете сдружения коментираха и набелязаха темите на необходимите за двете страни обучения експертна помощ.

СО "Мерич" е включен в изпълнението на проекта на всички нива, като субект, запознат в детайли с проблемите и възможностите на своите членове. Сдружението участва в структурирането на трансгранична школа "Местна демокрация"; в организирането и провеждането на обучителните модули; в разработването на проекта за Краткосрочна стратегия за трансгранично сътрудничество; в създаването и работата на мобилен консултантски екип; в организирането и провеждането на дейностите по прозрачност и популяризиране на проекта; в организирането на специалните дейности по проекта и в дейностите по мониторинг и оценка. Турският партньор ще бъде ангажиран и в процеса на разпространяване и мултиплициране на резултатите от проекта в Турция.


Този проект се
финансира от ЕС

Този проект се
изпълнява от РСО "Марица"

„Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от РСО „Марица” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз”


 
 
2007 © Copyright RMA MARIZA.
Всички права запазени.
 
Маджарово Минерални бани Симеоновград Стамболово Харманли Хасково Любимец Ивайловград Димитров град