Български език - Уроци

Урок 1 – Българската азбука

Урок 2 - Запомни и повтори

Урок 3 - Аз мога да броя

Урок 4 - Аз и цветовете

Урок 5 - Сегашно време на глагола "СЪМ"

Урок 6 – Сегашно време на глаголите "ИМАМ" И "НЯМАМ"

Урок 7 - Запознаване

Урок 8 - Повелителни форми на някои глаголи

Урок 9 - Сутрин рано

Урок 10 - Календар

Урок 11 - Как да намеря сградата?

Урок 12 - В магазина

Урок 13 - Сегашно време на глаголите МИСЛЯ и ОТИВАМ

Урок 14 - Болен съм. Отивам на лекар

Урок 15 - Семейство

Урок 16 - В пощата

Урок 17 - Среща

Урок 18 - Минало свършено време на някои глаголи

Урок 19 - Как да отида до библиотеката

Урок 20 - Трябва да изляза

Урок 21 - Трансформация на пряка в непряка реч

Урок 22 - Образуване и значение на минало свършено време

Урок 23 - Образуване на отрицателни форми на минало свършено време

Урок 24 - ПосокитеРСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.