Урок 1: Общи принципи, задачи по приема и интеграцията на чужденците, приоритети и стратегически цели на Националната стратегия

Урок 1 - слушай аудио

 

Успешното управление и регулиране на миграционните процеси е важен инструмент за развитие в глобализиращата се световна икономика. Този факт издига въпроса за миграцията и интеграцията на имигранти в ключов момент на национално, регионално и глобално равнище. Свидетели сме на глобално преразпределение на работната сила, което е необратим процес и следва да бъде управляван мъдро, в интерес на държавите на произход и дестинация, както и на самите мигранти. Формирането и провеждането на миграционната политика на Република България следва да е обвързано с националния интерес на страната и да е съобразено както с произтичащите от пълноправното членство в ЕС ангажименти в тази област, така и с новите тенденции в глобален и регионален план и установените международни стандарти. Обвързаността й с политиката и практиката на ЕС произтича от задълженията на Република България, поети с Договора за присъединяване на страната към ЕС, от регламентите и директивите, практиката иинициативите в тази област.Настоящата миграционна обстановка в Република България е с типичните параметри, характерни за присъединилите се към ЕС държави-членки от Южна Европа, които от държави на емиграция в кратки срокове се превърнаха в държави, привличащи имигранти. България през последните години бавно, но трайно придобива характеристики от страна на произход и транзитна страна към приемаща страна. Характерът на миграционната обстановка в Република България се промени вследствие на демократичните промени, на източното разширяване на Европейския съюз, на икономическата и културната глобализация на световно ниво. България не прави изключение от световните тенденции на нарастване мобилността на населението благодарение на бързото развитие на технологиите, достъпния транспорт и комуникации.

 

 
РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.