Урок 2: Интеграция на чужденци в Република България

Урок 2 - слушай аудио

 

Интеграцията на чужденци в Република България се осъществява на основата на следните общи основни принципи:

а. Интеграцията е динамичен, дългосрочен двупосочен процес на взаимно приспособяванена имигранти и граждани на приемащата държава.

б. Интеграцията изисква уважаване на основните ценности в България

в. Заетостта играе ключова роля в интеграционния процес

г. Основното познаване на езика, историята и институциите на приемащото общество е ключов момент в процеса на интеграция

д. Подкрепата в процеса на образование е основа за по-успешно и активно участие вобществения живот

е. Осигуряване на достъп на имигрантите до институциите е изключително важна основаза по-добра интеграция

ж. Взаимодействието между имигранти и местни граждани е основен механизъм за интеграция

з. Правото на културна идентичност следва да бъде бранено, освен ако религиозни или културни практики не противоречат на други неприкосновени права или на българските закони

и. Участието на имигрантите в демократичните процеси и във формулирането на интеграционните политики и мерки, особено на местно ниво, подпомагат тяхната интеграция

к. Включване на интеграционните политики и мерки във всички политически сфери и нива на управление и обществени услуги е важно решение в процеса на формиране и прилагане на държавната политика

л. Създаването на ясни цели, показатели и оценъчни механизми е необходимо, за регулиране политиката, за оценяване напредъка на интеграцията и за да стане обменът на информация по-ефикасен.

Политиката по прием и интеграция на граждани от трети държави се гради върху консенсус, постигнат между всички социални партньори, неправителствения сектор, академичната общност и след широк обществен дебат.

 

 
РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.