Урок 3: Задачи на политиката по прием и интеграция на чужденци

Урок 3 - слушай аудио

 

1. Създаване на система за наблюдение, анализ и прогноза на потребностите от работна сила на пазара на труда с цел провеждане на адекватна имиграционна политика;

2. Преодоляване дефицита на човешки ресурси и привличане на имигранти за нуждите на българската икономика – от избрани по установени критерии държави, от страни, близки на България в културен аспект с оглед успешната интеграция на имигрантите от тези държави;

3. Създаване на информационна система за квалификационната структура на безработните лица в България, отразяваща степента на образование, но и притежаваните професионални квалификации;

4. Информационни кампании с цел популяризирането на по-високите нива на заплащане в България;

5. Създаване база от данни за броя, образователното ниво, професионалната квалификация, възрастта, пола, семейния статус на дългосрочно пребиваващите имигранти;

6. Създаване на благоприятен социално-психологически климат за интеграция на имигрантите;

7. Стимулиране на циркулярна миграция в партньорство със страните на произход;

8. Координация и обмен на информация по въпросите на миграцията – междуинституционален, с всички партньори в страната, между държавите-членки, с ЕК, с държави на произход, с международни организации и др.;

9. Укрепване връзките между бизнес-организациите и българските дипломатически представителства с цел информацията за условията на труд в България да достигне до българските общности в чужбина;

10. Създаване и поддържане на надеждна информационна система; подобряване на информационното осигуряване и създаване на административен регистър за целевата група;

11. Подходяща комуникационна кампания по въпросите на миграцията и интеграцията, с цел широк обществен дебат и информираност на мигрантите и обществото;

12. Създаване условия за взаимнообогатяващ междукултурен диалог.

 
РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.