Урок 7: Заетост на чужденци в България

Урок 7 - слушай аудио

 

Чужденец може да работи по трудово правоотношение или като командирован в рамките на предоставяне на услуги на територията на Република България след получаване на разрешение за работа в съответствие с изискванията, определени с акт на Министерския съвет или в международен договор, по който Република България е страна.  Разрешението се издава от Агенцията по заетостта по искане на местен работодател или на местното лице, приемащо на работа командирован чужденец.

Разрешение за работа на чужденци се издава за заемането на длъжности, за които по закон не се изисква българско гражданство:

1. съобразно състоянието, развитието и обществените интереси на националния пазар на труда;

2.при условие че общият брой на работещите за местния работодател чужденци не надвишава 10 на сто от средно-списъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани, граждани на държави - членки на Европейския съюз, на други държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и на Конфедерация Швейцария

3. когато предлаганите условия на труд и заплащане не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд;

4. когато трудовото възнаграждение осигурява необходимите средства за издръжка в страната съобразно размера, установен с акт на Министерския съвет. Разрешението за работа се издава за срок до 1 година. Срокът може да бъде продължаван, ако не са отпаднали условията за първоначално издаване. За издаване и продължаване на разрешение за работа за чужденец местният работодател внася такса в размер 600 лв. Таксата внася и местното лице, приемащо на работа командирован чужденец. За преиздаване на разрешение за работа поради загубване, повреждане или унищожаване на документите се заплаща такса в размер 200 лв.

При наемане на работа или приемане на чужденец работодателят изисква от него да представи валиден документ за пребиваване, нотариално заверено копие от който съхранява за срока на наемането или приемането. Работодателят не носи отговорност, ако представеният му документ се окаже недействителен. Работодателят уведомява Агенцията по заетостта за датата на действително започване на работа на чужденеца в 7-дневен срок.

Трудовите и осигурителните отношения на чужденци, наемани на територията на Република България от местни работодатели, се уреждат по условията на българското трудово и осигурително законодателство. Министърът на труда и социалната политика след консултации със социалните партньори и по препоръка на Националния съвет по трудова миграция може да наложи ограничения на достъпа начужденци, включително на висококвалифицирани, до пазара на труда съобразно състоянието, развитието и обществените интереси напазара на труда.

Съгласно чл. 48 на ЗЧРБ се санкционират както чуждестранните граждани, извършващи незаконна трудова дейност, така и физическите и юридическите лица, ползващи труда на чужденец без разрешение за работа.

 

НАРЕДБА за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България

С наредбата се уреждат:

1. условията и редът за издаване, продължаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България;

2. случаите на освобождаване от издаването на разрешения за работа на чужденци в Република България;

3. допустимата обща продължителност на заетостта.

Разрешението за работа е личен документ, който удостоверява правото на чужденеца да извършва трудова дейност на територията на Република България само за конкретно юридическо или физическо лице и за посочените в документа място, длъжност, вид и срок на работа.

Разрешение за работа се издава на чужденец при:

- наемане по трудово правоотношение от работодател по смисъла на Кодекса на труда. Разрешението за работа се издава от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта по образец.

 
РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.