Урок 12: Правата и задълженията на пациентите чужди граждани

Урок 12 - слушай аудио

 

Законът за правата и задълженията на пациента обръща специално внимание на достъпа до здравна помощ на чужденци в раздел V, според който:

Чуждите граждани и лицата без гражданство, на които е разрешено постоянно пребиваване в Република България, се ползват от здравна помощ наравно с българските граждани.

Чуждите граждани и лицата без гражданство, които нямат разрешение за постоянно пребиваване в страната, се ползват от здравна помощ при условията и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването, доколкото не е предвидено друго в международен договор, по което Република България е страна.

Чужденците, които пребивават краткосрочно в Република България, както и лица с двойно - българско и чуждо гражданство, които не се осигуряват по реда на Закона за здравното осигуряване, заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ, освен ако друго не е предвидено в международен договор по който Република България е страна. Заплащането е по цени определени от съответните лечебни заведения. Лечебните заведения са длъжни да поставят на общодостъпни места в сградата си информация относно цената на медицинските услуги, случаите в които лицата заплащат медицинска помощ, начина и срока на заплащане.

Справка за лечебните заведения в страната, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, както и допълнителна информация по темата може да се получи на интернет страницата на НЗОК – www.nhif.bg и на телефон 0 800 14 800.

Спешна помощ

На телефон 112 (за всички мобилни и стационарни оператори) може да потърсите Спешна медицинска помощ за цяла България. От там сигналът ви ще бъде пренасочен към най-близкия център за спешна помощ.

Аптеки

Лекарства могат да бъдат закупени от лицензирани аптеки. Някои лекарства се получават само с рецепта. Обикновено на вратата на аптеката е посочена най-близката денонощно отворена аптека. Съществуват и дрогерии за санитарни материали, хранителни добавки и други нелекарствени средства.

 
РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.