Предговор

Предговор - слушай аудио

 

След събитията  от последните няколко години в Северна Африка и тези продължаващи в Сирия и други страни на Близкия Изток, въпросът за имиграцията и бежанците в България става все по-важен, не само на България, но и за всички страни от ЕС. До преди няколко години на България се гледаше по-скоро на страна “донор“ на имигранти и по-малко внимание се обръщаше на това, че в същото време страната става притегателен център на имигранти от трети страни. За да бъде правилно управлявана имиграцията, преди всичко е наложително да има разработени механизми за нейното изучаване и оценка на дейностите за управлението й. За тази цел са разработени различни индикатори и показатели в шест основни области (правна, икономическа, политическа; културна, социална и гражданска) за оценка степента на интеграция на имиграцията у нас. Показателите, които се включват в тези области отразяват различни аспекти от живота на имигрантите нивото на доходите, нивото на заетост, нивото на използване на инструментите за социално подпомагане и др. и стигнем до субективни индикатори като отношението на приемащото общество към имигрантите и др.

По отношение на икономическите индикатори се установи, че близо 45% (по-голямата част, от които са жени) от имигрантите у нас са без работа, като 12% търсят активно работа.Една не малка част (17%) от имигрантите у нас са имат собствен бизнес и са разкрили работни места, преди всичко за други имигранти. Резултатите показват, че работещите имигранти у нас са основно (31%) в търговията, 30% в услугите и около 20% в строителството. Като изключително висока може да се оцени удовлетвореността на работещите имигранти у нас от настоящата им работа – близо 77% от тях заявяват, че са напълно удовлетворени от нея. Това се отнася в значително по-голяма степен за мъжете имигранти в България.

Като висока може да бъде и самооценката на имигрантите у нас по отношение на материалното им положение. Малко над 8% от имигрантите оценяват своето материално положение като „много добро“, по-голямата част 59% като „добро“, съответно 26% и 6% като задоволително и лошо и само 1% като много лошо.

Национална стратегия на Република България по Миграция и Интеграция /2008-2015г./

Това е първият цялостен документ, който показва как българската държава вижда миграционната ситуация на страната, визията й за оптимален миграционен профил и управленските механизми за прехода от реалното към оптималното. Тя е и първият документ, който обобщава надеждни официални данни за имиграцията.

 
РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.