Урок 1: Финансова система на Република България

Финансова система на Република България - слушай аудио

 

Валутният борд в Република България е въведен на 1 юли 1997 г. със Закона за Българската народна банка, приет на 10 юни 1997 г. Функциите на валутен борд са поети от Управление „Емисионно“ на Българска народна банка. Законът фиксира обменния курс на българския лев на 1000 лева за 1 германска марка - след въвеждането на еврото през 1999 г. - 1955,83 лева за 1 евро, а след деноминацията на лева на 5 юли 1999 г. - 1.95583 лева за 1 евро.

Централната банка на Република България е изградена и функционира въз основа на Закона за Българската народна банка. Основната цел на БНБ е да поддържа ценова стабилност чрез осигуряване на стабилността на националната парична единица. Банката съдейства за създаването и функционирането на ефективни платежни системи и осъществява надзор върху тях. Тя е единственият емисионен институт в България и поддържа наличнопаричното обращение. БНБ регулира и осъществява надзор върху дейността на другите банки в страната с оглед поддържане стабилността на банковата система и защита интересите на вложителите. Банката осъществява изследователска дейност, събира, обобщава и анализира статистически данни. От 1 януари 2007 г. (с присъединяването на България към Европейския съюз) Българската народна банка участва в Европейската система на централните банки. Според институционалния аспект финансовата система включва всички институции и учреждения, чрез които се осъществява управление на финансови отношения. Съществуват централизирани и децентрализирани финансови институции.

Централизирани финансови институции са Министерство на финансите, БНБ, Сметна палата. МФ е подчинено на правителството, БНБ – подчинена на парламента, Сметната палата извършва контрол на бюджетните средства.

Децентрализираните институции са поделенията на МФ, БНБ, Сметната палата. Поделения на МФ са данъчни управления, данъчни бюра към местните съвети. Поделения на БНБ са търговски банки и финансово-брокерски къщи. Поделения на Сметната палата има във всички областни градове.

Финансовата политика се реализира на практика от две държавни институции: Министерство на финансите и БНБ. Общата финансова политика, поради факта че се осъществява от тези две звена, може да бъде разглеждана като парична финансова политика /осъществявана от БНБ/ и фискална (финансово-бюджетна) финансова политика /осъществявана от МФ/. Конкретната финансова политика в България има за цел да съдейства за изграждането на адекватни на преходния период данъчни закони и данъчна политика; последователно прилагане на самофинансиране на стопанските организации и изключване на бюджетното субсидиране; ограничаване на бюджетния дефицит и стремеж към балансиране на бюджета; намаляване на вътрешния и външния държавен дълг; намаляване на инфлацията; създаване чрез бюджета на социални гаранции и сигурност за населението.

 

 
РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.