„От имиграция към интеграция“  е разработен с идеята да се ангажират местните власти и заинтересованите страни от публичния и частния сектор в дейности, насочени към политиките за интеграция и целенасочени действия (като подкрепа за обучение , интеграция на пазара на труда, културно посредничество , жилищна политика и т.н.), които са определени като добри практики на европейско равнище за социалното включване на имигрантите граждани на трети страни.

Целевите групи на проекта включват чужди граждани, пребиваващи в област Хасково и България със статут на имигранти, експерти и представители на институции от различни сфери - местни власти, териториални структури, неправителствени организации, бизнес, медии.

Конкретните цели, които проектът си поставя са:

  • Улесняване на социалното включване и трудовата заетост на имигрантите, чрез координиране и интегриране на дейности;
  • Извеждане на основните действащи лица – управляващи органи на публични финанси и местна власт; частни фирми и НПО и успешния опит, реализиран в полза на имигранти чрез предоставяне на входяща информация за това как най-добре да се разработи програмна рамка за подпомагане на дейността на местните администрации и най-вече как да се разпределят публичните средства в подкрепа на тези практики;
  • Укрепване на капацитета за взаимносътрудничество и реално участие в интеграционния процес от страна награжданското общество, социалните партньори, местните органи на властта, частния бизнес и неправителствени организации, както и различни имигрантски общности.
  • Провеждане на последователна и дълготрайна политика за гарантиране на правата на имигрантите и на тяхната успешна интеграция в българското общество;
  • Насърчаване на активен обмен на добри практики, работещи механизми и информация по темите на интеграционните политики.

В рамките на проекта ще се надгражда вече създадена интернет-платформа www.bgimigranti.com. На интернет сайта ще бъдат публикувани:

  • Наръчник за общини, частни фирми и НПО за разработване на ефикасни механизми за осигуряване на ефективно включване на имигрантите на местните трудовите пазари. Наръчникът представя поуки и добри практики, извлечени от опита на институциите, отговорни за разработването на политиката и работещите в тази област в цяла Европа, както и ефективни механизми за включване на имигрантите в социалния живот.
  • Изследване за интеграционните очаквания на имигрантите и възприемането им от българското общество. Изследването представя интеграционните очаквания на имигрантите граждани на трети страни и нагласите за възприемането им от българското общество. Събраната информация е от полза за подпомагане на процесите за подобряване на познанията за интеграцията и подобряване на управление на политиката за интеграция.
  • Създадената база данни с обучителни центрове и институции за имигрантите в България. Ще бъде изградена система за събиране на данни за миграционните процеси, която да бъде попълвана и използвана от всички заинтересовани страни. Ще бъдат създадени връзки с всички действащи институции, организации и данни с материали, касаещи живота на Граждани от трети държави в България.
  • Изпълнени на мерките за информация и публичност – отпечатване и разпространение на разработения наръчник, на брошура с резултатите от изследването,  и излъчване на 4 публикации в регионален ежедневник.

Всички продукти и резултати по проекта са достъпни безвъзмездно на български и английски език в www.bgimigranti.com

РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.