Проектът „От имиграция към интеграция“ се изпълнява при пълна прозрачност в съответствие с изискванията на Схема BG EIF 2012/01 и чл. 6 от Общите условия към финансираните по Европейски фонд за интеграция на граждани на трети страни договори за безвъзмездна финансова помощ. По проекта е планирана Информационна кампания насочена към медиите, приемащото общество и институциите.  Предвижда се:

  • отпечатване на Наръчник с положителни практики за общини, частни фирми и НПО за разработване на ефикасни механизми за осигуряване на ефективно включване на имигрантите на местните трудовите пазари /500 бр./
  • отпечатване на Брошури с резултати от изследването за интеграционните очаквания на имигрантите и възприемането им от българското общество /1000 бр./;
  • поставяне на 1 информационна табела за офиса по проекта;
  • 4 публикации в ежедневник по време на проекта за запознаване на обществото с дейностите;
  • надграждане на уеб платформата за онлайн обучение и информация на ГТД в България www.bgimigranti.com с материали и продукти създадени по проекта, разпространение на информационните материали местните и регионални институции, ангажирани с този проблем в региона.

Информационните материали ще бъдат изготвени така, че на достъпен език бенефициентите да получат максимално полезна информация.

 


26-06-2014

Към статията 


12-06-2014

Към статията 


30-04-2014

Към статията


7-04-2014

Към статията

РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.