Регионално Сдружение на Общините “Марица” е неправителствена организация, регистрирана през 1997г. в Хасково, България.

  • Кои сме ние

През 1996 година десет общини от регион Хасково потърсиха възможности за обединяване на усилията за решаване на общи проблеми. В резултат на това през 1997 година бе учредено Регионалнo сдружение на общините “Марица”. През 2000 година община Кърджали се присъедини към Сдружението.

  • Нашата визия 

РСО “Марица” да се превърне в център за иновации и развитие на региона, чрез обединяване на потенциала на всички ключови фигури на местно и регионално равнище.

  • Каква е мисията ни?

Да подпомагаме дейността на местните власти и да работим за създаване на децентрализирано, компетентно и силно местно самоуправление, разполагащо с реални механизми за подобряване качеството на живот, инфраструктурата и обслужването в общините. 

 

 

 

 

 

РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.