ИНСТИТУЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

European web site on integration
http://ec.europa.eu/ewsi/en/index.cfm

DG "Justice, Freedom and Security"
http://ec.europa.eu/dgs/justice_home/index_en.htm

European Fund for the Integration of Third-country nationals
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/integration/wai/funding_integration_en.htm

Европейска Комисия
http://ec.europa.eu/index_bg.htm

Европейски парламент
http://europa.eu/

Представителство на Европейската комисия в България
http://ec.europa.eu/bulgaria/index_bg.htmИНСТИТУЦИИ В БЪЛГАРИЯ

Министерство на труда и социалната политика
http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp

Агенция по заетостта
http://www.az.government.bg/

Агенция за социално подпомагане
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"
http://www.gli.government.bg/

Държавна агенция за закрила на детето
http://sacp.government.bg/

Държавна агенция за българите в чужбина
http://www.aba.government.bg/

Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет
http://aref.government.bg/

Национална агенция за професионално образование и обучение
http://www.navet.government.bg/

Национална агенция за приходите
http://www.nap.bg/

Национална здравноосигурителна каса 
http://www.nhif.bg/bg/default.phtml?w=1152&h=834

Национален осигурителен институт 
http://www.noi.bg/

 

 

РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.