Основната цел на дейност 4 от проекта „ОТ ИМИГРАЦИЯ КЪМ ИНТЕГРАЦИЯ“ е създаване на база данни, чрез която да бъде възможно обобщаването на възможностите за информиране на граждани от трети държави за получаване на информация в България по въпроси, свързани с ежедневни проблеми, обучения, здравеопазване, участие в процесите на вземане на решения и т.н. Създаването на връзки с всички действащи институции, организации и данни с материали, касаещи живота на Граждани от трети държави в България ще бъдат в полза на ГТД в България, както и на организациите, работещи за интеграцията на имигранти в България.

РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.