Дейност 2 от настоящия проект "От имиграция към интеграция" представлява разработването на наръчник с положителни практики за общини, частни фирми и НПО за разработване на ефикасни механизми за осигуряване на ефективно включване на имигрантите на местните трудовите пазари. Тази дейност цели повишаването на капацитета на местни и регионални власти за изготвяне на мерки, които да предоставят инициативи и подкрепа за действия за поощряване на интеграцията. Разработеният наръчник, който е може да бъде свален от всички потребители на страницата на www.bgimigranti.com и е предоставен за безвъзмездно ползване на български и английски език съдържа поуки и добри практики, извлечени от опита на институциите, отговорни за разработването на политиката и работещите в тази област в цяла Европа. Като събира и представя конкретни примери от различни области на интеграцията на имигранти, създаденият наръчник се вписва в по-широк процес на изготвяне на политиката в сферата на интеграцията.

 

ОТТУК МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ "НАРЪЧНИК С ПОЛОЖИТЕЛНИ ПРАКТИКИ ЗА ОБЩИНИ, ЧАСТНИ ФИРМИ И НПО ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕФИКАСНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ИМИГРАНТИТЕ НА МЕСТНИТЕ ТРУДОВИ ПАЗАРИ"

НАРЪЧНИК 
с положителни практики за общини, частни фирми и НПО за разработване на 
ефикасни механизми за осигуряване на ефективно включване на имигрантите на 
местните трудовите п"

 

Към Наръчника

РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.