Дейност 3 от настоящия проект "От имиграция към интеграция" представлява  провеждане на изследване за интеграционните очаквания на имигрантите и възприемането им от българското общество - различни гледни точки и възможни решения на въпроса "за" и "против" имиграцията в България, както и обобщаване на резултатите от проведеното проучване в доклад, от който може всеки потребител на страницата да се възползва безвъзмездно. Основната цел на тази дейност е свързана с това да бъде изведена и систематизирана информацията и използването й за решаване на констатираните проблеми с участието на всички заинтересовани страни. 

 

Оттук може да изтеглите Доклад "Изследване за интеграционните очаквания на имигрантите и възприемането им от българското общество - различни гледни точки и възможни решения на въпроса "за" и "против" имиграцията в България" 

 

Към доклада

РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.