Една от основните дейности на проекта „От имиграция към интеграция“ е създаването на база данни, обобщаваща възможностите за информиране на граждани на трети държави за получаване на информация в България по въпроси, свързани с ежедневни проблеми, обучения, здравеопазване, участие в процесите на вземане на решения и др., тъй като интеграцията на ГТД е сложен и продължителен процес, състоящ се от различни фактори, влияещи върху него. Чрез възможностите, които предлагат информационните центрове за интеграция на имигранти на територията на Република България, те могат да се приобщят пълноценно в социалния и културния живот на населените места, в които се намират. Многобройни са трудностите на тези общности, които ежедневно имат нужда от информация относно функционирането на българската правно-административна система, културата, бита и характерните особености на българската държава и общество.  Запознаването с основните права и задължения на имигрантите е един от основните приоритети при функционирането на информационните центрове у нас. С финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на треди държави са създадени подобни центрове в един от най-привликателните градове за имигрантските общности - София, Бургас, Пловдив. Продължаването на тяхната дейност, както и разкриване на нови центове в по-малки общини са важни стъпки за осъществяване процеса на интеграция.

 

Център за имиграция и интеграция- гр. София

Основни дейности на центъра са:

 • разработване и прилагане на комплексни, новаторски и интердисциплинарни образователни, научни и културни програми, свързани с напредъка на гражданското общество в България и увеличаването на гражданското участие в процеса на правене на политики;
 • проучване и подпомагане на социалната интеграция и личната реализация на млади хора и лица в уязвимо социално-икономическо положение, включително етнически малцинства, бежанци и мигранти;
 • разработване и прилагане на съвременни форми и подходи за защита на човешките права на бежанци и мигранти, борба с расизма и ксенофобията, развиване на междукултурен диалог и интеграция;
 • изследване на политиките, свързани с трансграничната миграция на лица и с предоставянето на убежище; разработване на концепции, стратегии и модели за тяхното подновяване и подобряване, съгласно със световните процеси и с членството на България в ЕС;
 • организация и координация на инициативи за сътрудничество между европейските организации в контекста на общата политика на ЕС за търсещите убежище и мигрантите;
 • методологически, технически и експертен обмен на знания и информация.

Контакти:

Център за имиграция и интеграция- гр. София

Адрес: София, ул. Раковски No 82

Тел: 02/98 98 402

E-mail: tiho@gateway.bg

website: cii.gateway.bg/index.php


Информационен център за имигранти - гр. София

ИЦИ-гр. София информира имигрантите за българската правно-административна система и за правата и задълженията им у нас и улеснява достъпът до институциите. Освен това оказва помощ на имигрантите при интегриране в социалната, здравната и образователната сфери. Той оказва и подкрепа за трудова ориентация и активно включване в пазара на труда, организира обучителни курсове за повишаване на знанията на имигрантите в областта на българския език, традиции, история, култура, социално-икономическо и административно устройство. Центърът насърчава междукултурния диалог и стимулира участието на имигрантите и техните общности в социалния и културен живот. ИЦИ-гр. София предлага индивидуално консултиране от експерти на място и онлайн.

Контакти:

ИЦИ- гр. София

Адрес: София, ул. „Цар Асен”“ № 77, 1463

Тел: 02/93 94 755; 0884 602 987

E-mail: iomsofiaintegration@iom.int


Център за информация, адаптация и интеграция на граждани на трети държави - гр. София

Създаден със средства на Европейския интеграционен фонд (ЕИФ), центърът за информация, адаптация и интеграция на граждани на трети държави подпомага граждани от трети страни за ефективна психологическа, социална, икономическа, образователна и културна адаптация и интеграция в България. Освен многобройните дейности, които центърът извършва, са създадени наръчници за успешна адаптация и интеграция на ГТД, също така на страницата на проекта е достъпен и наръчник за деца на различни езици на основни имигрантски общности у нас.

Контакти

Адрес: 1404 София, ул. "Нишава" 106

Тел: +359 2 858 21 13

E-mail: info@infocenter-grd.org

www.infocenter-grd.org

Център за имигранти- гр. Варна

 Многобройни са възможностите, които предлага центърът в гр. Варна - безплатни правни консултации от квалифициран юрист в 4 направления - пребиваване и местожителство в България, придобиване и продажба на имоти в България, регистриране на юридически лица в България. Също така психолог, консултиращ имигрантите, които изпитват трудности с адаптацията и психологическите нагласи в живота си в България. Центърът предлага и консултации и информация за възможностите за страртиране на бизнес в България, професионално обучение, квалификация и образование, намиране и назначаване на работа в България, гражданска ориентация, работа с институции в България и др. Основната цел на проекта е да се осигури устойчивост в развитието и функционирането на информационен център за имигранти (ГТД – Граждани на трети държави). Освен предлаганите консултантски услуги и запознаването на ГТД с законодателството на РБ, традиции и бит, центърът предоставя и наръчник на имигранта, който е достъпен и на интернет платформата на проекта. Центърът за имигранти във Варна също така предлага курсове по български език.

Контакти:

Център за имигранти гр. Варна

Адрес: Варна, ул. " Презвитер Козма " 11

Тел: 052 335-885

E-mail: coordinator@vba.bg

website: www.welcometovarna.org


Информационен център за имигранти - гр. Пловдив

Дейността на центъра е свързана с информиране за българската правно-административна система и правата и задълженията на имигрантите в Република България. Едно от основните направления на работата на центъра в гр. Пловидв е улесняването на достъпа до институциите в РБ, също така оказване на помощ при интегриране в социалната, здравната и образователната сфери. Подкрепа за трудова ориентация и активно включване в пазара на труда. Центърът провежда ежемесечни курсове за повишаване на знанията на имигрантите по компютърна грамотност и също така насърчава междукултурния диалог и стимулира на участието на имигрантите и техните общности в социалния и културен живот

Контакти:

ИЦИ -гр. Пловдив

Адрес: Пловдив,  ул. „Петър Парчевич” №8

Тел: 0884 605 184

E-mail: iomsofiaintegration@iom.int


Информационен център за имигранти - гр. Бургас

Основни дейности на центъра са:

 1. Информиране за българската правно-административна система и правата и задълженията на имигрантите в Република България.
 2. Улесняване на достъпа до институциите.
 3. Оказване на помощ при интегриране в социалната, здравната и образователната сфери.
 4. Подкрепа за трудова ориентация и активно включване в пазара на труда.
 5. Провеждане на ежемесечни  курсове в ИЦИ -Бургас  за повишаване на знанията на имигрантите по български език.
 6. Насърчаване на междукултурния диалог и стимулиране на участието на имигрантите и техните общности в социалния и културен живот на местно ниво:
 7. Индивидуално консултиране; консултации  на телефон за Бургас  056/82 70  69 и онлайн при запитвания, отправени до страницата на МОМ България; приемане на сигнали за нарушения, свързани с правата на имигрантите и достъпа им до услуги.
 8. Разпространение на информационни материали на ключови езици сред имигрантските общности.

Контакти:

ИЦИ - гр. Бургас

Адрес: Бургас, ул. "Морска" - 33

Тел: 056/82 70  69; 0886 177 295; 0886 177 329

e-mail: iomsofiaintegration@iom.int


Многобройните проекти по създаване и укрепване на информационни и интеграционни центрове за имигранти досега, финансирани по ЕИФ или други донорски програми са разположени и концентрирани в по-големите градове на Бъглария като София, Варна, Пловдив, Бургас и др. Предоставяйки по-добри условия за живот на имигрантите, живеещи на територията на България, големите градове представляват привлекателна дестинация за ГТД в България. По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG EIF 2012/01 са одобрени проекти за създаване на информационни центрове за имигнранти. Един от тези проекти е този на „Съвет по туризъм Самоков“. Проектът „Създаване на Център за информация и подкрепа интеграцията на имигранти в Слънчев бряг - зона с висока концентрация на ГТД“ , Договорза БФП 2012/01-01 ще подпомогне и усъвършенства внедряването в практиката на общите основни принципи на политиката за интеграция на имигранти в България чрез предоставяне на информация и консултации в градовете, характеризиращи се с най-голяма концентрация на имигранти, чрез консултации на място, по телефон, организиране на консултации чрез динамичен уеб-базиран интернет сайт, както и равноправен достъп до услуги за интеграция на имигранти. Размерът на общото финансиране на проекта възлиза на 193 071,20 лв. 

 

Център за информация и подкрепа на интеграцията на имигранти в Слънчев бряг - зона с висока концентрация на ГТД -  Слънчев бряг

Основната цел на проекта е да се улесни интеграционния процес и достъпа до услуги, работа и образование на гражданите на трети държави, трайно пребиваващи на територията на РБългария, които всъщност са целевата група на проекта. Като част от изпълнението на проекта е направен анализ относно потребностите и затрудненията на имигрантите, с които се сблъскват в процеса на интеграция в България, въз основа на който са определени се очертават различен тип потребности и проблеми на имигрантите. Основната задача на центъра за информация и подкрепа на интеграцията на имигранти е да предостави такъв пакет от услуги и да бъде фукнционален и приложим спрямо имигрантиските общности в региона, така че да отговори на многобройните въпроси на имигрантите, да очертае обществената, културната и законова рамка на България и българскот ообщество, както и да подкрепя имигрантите в процеса на социализация и интеграция в обществото. Една от основните предпоставки за създаване на информирана имигрантска общност е запознаването им с законовата рамка на България, което представлява и една от предлаганите консултации в центъра. Също така в центъра ще се предоставя информация относно влизане, пребиваване, напускане на страната, работа, предприемачество, здравно осигуряване и здравеопазване, образование, жилищно настаняване, социално осигуряване, гражданство, обществен живот и т.н. Освен това - информация за Административните процедури в областта на пребиваването, трудовата заетост, социалната сигурност и др. Едно от основните предназначения на центъра е да улеснява имигрантите в комуникацията им и досъпа до различни институции в България. Една от основните задачи на проекта е работа свързана с икономическата изолация на имигрантските общности и подпомагането им в тази област, тъй като тяхното включване в пазара на труда е трудно, в резултат на езиковата бариера, трудностите при признаване на придобитото образование и професионална квалификация. Друг дефиниран проблем при разработването на анализ е липсата на достатъчно информация за проблемите на имигрантите и липса на публичност по отношение на проблемите на миграцията и интеграцията

Контакти

Център за информация и подкрепа на интеграцията на имигранти в Слънчев бряг

Адрес: Слънчев бряг 8240, Парк Хотел Континентал

Тел: +359 886 701 727

website: http://imigration-sunnybeach.org/bg


Друг проект, финансиран от Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави е проектът „Създаване на център за информация, адаптация и интеграция на граждани на трети държави на територията на община Гърмен". Стойността на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 217 295,48 лева, а периодът на изпълнение на проекта е 5 месеца.

 

Център за информация, адаптация и интеграция на граждани на трети държави на територията на община Гърмен

Проектът „Създаване на център за информация, адаптация и интеграция на граждани на трети държави на територията на Община Гърмен“ се реализира от община Гърмен, а сдружение „Юропроф“ е партньорската организация по време на изпълнението на проекта. Основната цел на проекта представлява създаването на информационен център за ГТД на територията на община Гърмен, област Благоевград, който ще допринесе за успешната социална, психологическа, образователна, икономическа и културна адаптация и интеграция на ГТД в Бъгалрия. Предлагайки различен тип услуги за информация и адаптация на имигрантите, се повишава тяхна информираност относно правата и задълженията им на територията на РБ. Друга основна част от работата на центъра е подпомагане на достъпа на имигрантите до институции и услуги, с оглед ефективна адаптация, гражданска ориентация и интеграция в обществото.

Дейностите по проекта са: създаване на Център за информация, адаптация и интеграция на ГТД; проучване и анализ на нагласите към интеграционния процес и междукултурното общуване; приучване на нуждите от подобряване на достъпа до услуги, работа и образование на ГТД; разработване на четири печатни издания за информиране и успешна адаптация и интеграция на ГТД; както и дейност, свързана с инфорамция и публичност на проекта. Дейността свързана с разработването на анализи и отпечатването им са в полза както на българските институции, неправителствени организации, така и на имигрантските общности в община Гърмен, а чрез сайта на проекта и за всички потребители на интернет в България със статут на имигранти.

Контакти

Информационен център за интеграция на ГТД 

Адрес: с. Марчево 2949, община Гърмен, област Благоевград,

сградата на кметството


Община Стамболово е стартирала проект „Създаване на информационен център - предпоставка за ефективна интеграция на ГТД“, за който ще бъде качена информация в базата данни на проекта „От имиграция към интеграция“ за основните дейности на центъра, контакти и услуги за имигрантите.

 

Информационен център за интеграция на граждани на трети държави - Стамболово

Проектът се реализира от община Стамболово в партньорство със Сдружение „Еуропроф”. Основната цел на проекта е да се създаде Информационен център за граждани на трети държави на територията на община Стамболово и област Хасково, който ще спомогне за успешна социално-психологическа, образователна, икономическа и културна адаптация и интеграция на граждани от трети държави в България. Основното направление на работата на центъра е свързано с повишаваше информираността на имигрантите за правата и задълженията им на територията на Р. България,  подпомагане на достъпа до институции и услуги с оглед ефективна адаптация, гражданска ориентация и интеграция в приемащото общество.
Центърът за информация, адаптация и интеграция на граждани от трети държави ще обслужва информационно цялата област Хасково. 

Освен че са създадени наръчници за успешна интеграция и адаптация и направени анализи за имигрантските общности техните нужди и затруднения в българското общество, те ще бъдат качени на сайта на информационния център и ще бъдат предоставени за безвъзмездно ползване от всички потребители.

Основните дейности на центъра представляват създаване и предоставяне на информация за ГТД по отношение на правата и задълженията на имигрантите в Бъглария. Освен това една от основните задачи на центъра е да допринесе и подпомогне достъпа на имигрантите до институции и услуги в трудовата, социалната, здравната и образователната сфери, както и психологическата адаптация на граждани на трети държави. 

РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.