ИНСТИТУЦИИ

С приемането на Националната стратегия по миграция и интеграция и План за действие през 2008 г. са набелязани стратегическите задачи в областта на миграцията и интеграцията в Република България, както и институциите на национално и местно ниво, отговорни за тяхното изпълнение:

МТСП - Министерство на труда и социалната политика

МВР - Министерство на вътрешните работи

МВнР - Министерство на външните работи

ДАБЧ - Държавна агенцяи за българите в чужбина

ДАБ - Държавна агенция за бежанците

МРРБ - Министерство на регионалното развитие

МИЕ - Министерство на икономиката и енергетиката

МОН -  Министерство на образованието и науката,

 и социални партньори, които са представени в

Националния съвет по трудова миграция

Администрацията на Министерския съвет.

 


МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА (МТСП) 

http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp

МТСП е водещата държавна институция в областта на интеграцията на имигрантите в Република България. МТСП и структурите към него – Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта, Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” и други, координира и ръководи държавната политика в областта на доходите и жизненото равнище, социалното осигуряване, защитата при безработица и насърчаване на заетостта, пазара на труда, трудовата миграция и свободното движение на хора, социалната закрила, социалното включване, демографската и семейната политика, равните възможности и антидискриминацията. МТСП изпълнява функциите на звено за контакт по Европейската мрежа по миграция, на национална точка за контакт на мрежата за интеграция на имигранти и др. Дирекция „Свободно движение на хора, миграция и интеграция” в МТСП е отговорен орган по Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни (2007 – 2013 г.).

В изпълнение на Националната стратегия по миграция и интеграция през 2008 г. към министъра на труда и социалната политика е създаден и функционира Национален съвет по трудова миграция (НСТМ). В съвета участват представители на МТСП, МВнР, МВР, МОН, МИЕ, МРРБ, ДАБЧ, ДАБ, АЗ и ИА „Главна инспекция по труда”, на национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите, както и Националното сдружение на общините в Република България. Основните функции на НСТМ са свързани с разработване и осъществяване на държавната политика в областта на трудовата миграция и включват:

- обсъждане и подпомагане изпълнението на политиката в областта на трудовата миграция;

- обсъждане и предлагане на актуализиране на Националната стратегия по миграция и интеграция;

- обсъждане приема на работници от трети държави, вкл. в рамките на двустранните спогодби и на годишните браншови квоти, само в случай на очертаване на реален недостиг на заявените специалисти на пазара на труда в България.

Контакти:

Министерство на труда и социалната политика

Адрес: 1051 София , ул. Триадица №2

Тел: +359 2 8119 443

Факс: +359 2 988 44 05; +359 2 986 13 18

e-mail: mlsp@mlsp.government.bg


 МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ - ДИРЕКЦИЯ "МИГРАЦИЯ”

http://migration.mvr.bg/default.htm

Административният контрол върху пребиваването на чужденци и провеждането на миграционна политика в РБ се осъществява от дирекция „Миграция” към МВР. Дирекцията е специализирана структура за регулиране и контрол на миграционните процеси на чужденците, пребиваващи в РБ, и за административно обслужване на гражданите на ЕС, гражданите на държави-страни по Споразумението за Европейско икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария, както и членовете на техните семейства.

Дирекция „Международни проекти” в МВР е отговорен орган по Европейския фонд за връщане (2008 – 2013 г.).

Контакти:

Дирекция "Миграция", Министерство на вътрешните работи

Адрес: 1202 СОФИЯ, БУЛ. “КНЯГИНЯ МАРИЯ ЛУИЗА” №48

Тел: +359 2 9825 707

Факс:  +359 2 9823 775

e-mail: migration@mvr.bg


 ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА БЕЖАНЦИ ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ – ДАБ ПРИ МС

http://www.aref.government.bg

 Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет е специализиран държавен орган по предоставяне  на закрила и интеграция на бежанците в Република България. Председателят на ДАБ ръководи, координира и  контролира провеждането на държавната политика във връзка с предоставянето на статут на бежанец и  хуманитарен статут на чужденци в Република България. Държавната агенция за бежанците организира дейностите по осигуряване на социална, медицинска и психологическа помощ на чужденците, търсещи закрила и оказва съдействие за интеграцията на чужденците със статут на бежанец или хуманитарен статут в страната. Държавната агенция е отговорната институция по изпълнението на Националната програма за интеграция на бежанците в Република България (2008-2010 г.) и отговаря за координацията и взаимодействието с останалите държавни институции и неправителствени организации (БЧК, БХК, КАРИТАС – България, АИБМ, СЖББ, Български съвет за бежанци и мигранти) по въпросите на интеграцията на бежанците. 

Държавната агенция за бежанците е компетентният национален орган по Европейския бежански фонд (2007 – 2013 г.).

Контакти:

Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет

Адрес: 1233 София, Район Сердика, бул. "Княгиня Мария Луиза" 114 Б

Тел: +359 2 8181 122

Факс: +359 2 9559 476

e-mail: sar@saref.government.bg 


 КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯ

http://www.kzd-nondiscrimination.com/layout/

 Комисията за защита от дискриминация е независим специализиран държавен орган за предотвратяване на  дискриминация, защита от дискриминация и осигуряване равенство на възможностите. Комисията осъществява  контрол по прилагането и спазването на Закона за защита срещу дискриминация или други закони, уреждащи  равенство в третирането. Комисията за защита срещу дискриминация  е упълномощена да приема и проучва  оплаквания свързани с расова и етническа дискриминация, както и дискриминация на основата на национална идентичност, гражданство и религия, да налага глоби и да дава препоръки на юридически лица и правителствени институции. Процедурите пред Комисията са безплатни и публични, решенията й могат да се обжалват пред Върховния Административен Съд.

Контакти:

Комисия за защита срещу дискриминация

Адрес: 1125 София, бул. Драган Цанков №35 

Тел: +359 2 8073 030

Факс: +359 2 8073 058

e-mail: kzd@kzd.bg 


 НАЦИОНАЛНО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ

http://www.nbpp.government.bg/

НБПП е независим държавен орган – юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието, със седалище в София. Основните функции, цели и задачи на НБПП са осъществяване на общо и методическо ръководство на дейността по предоставяне на правна помощ; организиране воденето на Националния регистър за правна помощ; осъществяване на контрол по предоставяне на правна помощ; анализиране на информацията, необходима за правилното планиране и управление на системата за правна помощ; популяризиране на системата за правна помощ; осъществяване на международноправното сътрудничество в областта на правната помощ и др. 

Контакти:

Национално бюро за правна помощ

Адрес: 1421 София , ул. "Развигор" № 1

Телефон: +359 2 8193 200

Факс: +359 2 8654 812

e-mail: nbpp@nbpp.government.bg

Skype: nbpp_bul

Връзки с обществеността и протокол: 00359 2 8193208


ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Информираността за предоставяне на здравеопазване и медицинска помощ на граждани на трети страни е необходимо условие за интегрирането им в България. Една от основните дейности в проекта "От Имиграция към интеграция" е създаването на обща база данни, обобщаваща възможностите за информиране на имигранти за получаване на информация в България по въпроси, свързани и със здравеопазването у нас. Медицинска помощ може да бъде предоставена на ГТД във всяко лечебно заведение в страната, но при различни условия спрямо групата, в която попадат те. Чужденците от първата група имат право на безплатен достъп до медицинска помощ, но са и носители на задължението да внасят задължителни здравноосигурителни вноски. Сред чужденците, които се ползват с правата на български граждани са тези с разрешено постоянно пребиваване в Република България. Втората група чужденци следва да заплащат медицинските услуги по цени на лечебното заведение. Изключения са предвидени за гражданите на държави, с които Република България има сключени спогодби и договори за сътрудничество в тази област. Единната европейска линия 112 е на разположение на територията на България за всички аварийни ситуации. На страниците на Министерство на здравеопазването и на Националната здравноосигурителна каса са на разположение всички правни актове, уреждащи здравеопазването в България.

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

http://www.mh.government.bg/

Контакти

 Адрес: София 1000, пл. "Света Неделя" 5

Справки: +359 2 9810 111

Факс: +359 2 9811 833      

     

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

http://www.nhif.bg/web/guest

Националната здравноосигурителна каса е юридическо лице. Основна цел на НЗОК е да осигурява и гарантира свободен и равнопоставен достъп на осигурените лица до медицинска помощ - чрез определен по вид, обхват и обем пакет от здравни дейности, както и свободен избор на изпълнител, сключил договор с районна здравноосигурителна каса.

С дейността си Националната здравноосигурителна каса цели подобряване на  качеството на живота на българските граждани чрез регулиране и повишаване на социалната, здравната и икономическата ефективност на разходите за здравеопазване; подобряване на качеството на предоставените услуги и на равнопоставеността при тяхното използване; въвеждане на механизми за достойно заплащане на медицинските специалисти, както и положителна промяна в отношенията между лекар и пациент.

Контакти

Национална здравноосигурителна каса

Адрес: 1407 София , ул. “Кричим” №1

Информация за граждани: тел: 0800 14 800 - национална телефонна линия

Тел: +359 2 9659 121; +359 2 9659 387

РЗОК - ХАСКОВО

Адрес: 6300 Хасково, пл. “Градска болница” 1, п.к. 131

тел.: 038/ 60 73 11

факс: 038/ 60 73 12

e-mail: haskovo@nhif.bg

 

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ И АНАЛИЗИ

http://ncphp.government.bg/

Националният център по обществено здраве и анализи е структура на националната система на здравеопазването и осъществява дейности по: опазване на общественото здраве, промоция на здравето и профилактика на болестите,  информационно осигуряване на управлението на здравеопазването.

Центърът изследва здравния статус на населението и връзката му с факторите на средата и условията на живот; провежда епидемиологични проучвания; участва в разработването, координирането и изпълнението на национални програми и планове за действие, както и в международни изследователски програми, насочени към укрепване на общественото здраве; провежда интервенционни мероприятия, обучителни семинари и издава информационни и методични материали; мониторира храненето и хранителния статус на населението и разработва ръководства за хранене на определени групи от населението. Центърът ръководи, контролира, мониторира и координира информационната дейност в здравеопазването; разработва и унифицира медико-статистическа документация за здравния статус на населението; разработва математически модели и прогнози за демографското и здравното състояние на населението; осигурява оперативна и годишна медико-статистическа и икономическа информация; осъществява дейности по развитие на единна здравно-информационна система и електронно здравеопазване и др.

Контакти

Национален цнтър по обществено здраве и анализи

Адрес: София 1431 , бул. Акад. Иван Евст. Гешов 15

Тел: +359 2 8056 444

факс: +359 2 954 1211

e-mail: ncpha@ncpha.government.bg


Във връзка със Дейност 4 "От имиграция към интеграция", включваща създаване на база данни с информация за институции и организации, работещи по въпроси свързани с интеграцията на ГТД, тяхното здраве и също така включване в процесите на вземене на решения са представени и институциите, които дават възможност за включване в консултации и в процесите на вземане на решения. 

ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ

http://www.strategy.bg/

Порталът www.strategy.bg  дава възможност на държавните институции да публикуват проектите на нормативни актове и стратегически документи и да ги подложат на обществено обсъждане, преди да бъдат официално приети. На тази интернет страница всички заинтересовани от даден казус страни, могат да се запознаят с направените от институциите предложения и да подготвят своите поправки. Порталът предоставя ключова информация относно предстоящи и минали обществени консултации по проекти за стратегически документи и нормативни актове. Тук са публикувани всички актуални проекти на нормативни актове и стратегически документи. Въведена е и форма за коментари и предложения от потребителите относно конкретен проект на стратегия или закон. Порталът цели повишаване на степента на информираност на гражданите и насърчаване на тяхното активно участие в процеса на разработване на политики.

 

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

http://www.ombudsman.bg/

Омбудсманът е застъпник за правата на хората и пазител на обществения интерес. Той е висш и независим конституционен орган, който се избира от Народното събрание за срок от пет години. Омбудсманът е независим в своята дейност и се подчинява само на Конституцията, законите и международните договори, ратифицирани и влезли в сила за Република България.

Контакти

Омбудсман на Република България

Адрес: 1000 София, ул. “Дж.Вашингтон” № 22

Тел: +359 2 8106 955; +359 2 9809 510

факс: +359 2 8106 963

 e-mail: priemna@ombudsman.bg

 уеб сайт: www.ombudsman.bg

 

Чрез конситуционните права и възможностите, представени в Конституцията на Република България, че гражданите имат изричното право на жалби, предложения и петиции до държавните органи (чл. 25), това представлява една непосредствена форма на включване на гражданите в процесите на вземане на решения и показване на отношение към решенията, които органините на публичната власт приемат и осъществяват. Чрез това право гражданите могат да иницират и да изискват от институциите да разгледат и обсъдят предложения за решаване на различни въпроси от сферата на техните компетенции. Многобройни са възможностите за участие в парламентарни комисии, анкетни комисии, постоянни комисии в Общински съвети и др.Важна част за ползването на тези лостове и механизми за контрол и наблюдение над публичната власт, които могат да приложат ГТД е тяхната информираност относно функционирането на административноправната система, тяхните основни права и институциите и организациите, които имат капацитета и възможността да предоставят нужната информация.  

 

Оттук може да изтеглите Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2011-2020)

РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.