ПРОЕКТИ

 

 

 

Проект „Oбщини, социални институции и НПО-партньори за изграждане на капацитет на интеграционна политика”. Проектът се реализира в областите – Бургас, Варна и Добрич с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни и Министерство на труда и социалната политика в Република България. Основната цел на проекта е да се изгради адекватен административен капацитет на партньорите на гражданското общество за ефективно управление на процесите на миграция и интеграция в съответствие с общата миграционна политика на ЕС.

 

 

 

 

 

Проектът „Мрежа от Информационни центрове за имигранти в  България„ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския  съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани, Договор за  безвъзмездна финансова помощ BG EIF 2011/01-01.01 и се изпълнява от  Мисията на Международна организация по миграция (МОМ) в  България. Продължителността на проекта е пет месеца – от 1  февруари до 20 юни 2011г. Благодарение на финансовата подкрепа  на Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни,  МОМ създаде Информационни центрове за имигранти в градовете  София, Пловдив, Бургас и Кърджали, които да предоставят безплатна  информация и услуги на гражданите на трети страни с  продължително пребиваване в Република България, като по този  начин да подпомогне тяхната успешна интеграция в страната.

 


 

 

 

„Имигранти: За всеки има хляб под слънцето” е мотото на информационна кампания, която стартира в световния ден на хляба.  Проектът цели подобряване на отношението на българското общество към имигрантите в страната и се финансира от Европейския интеграционен фонд чрез Министерство на труда и социалната политика

 

 

 

 

„Насърчаване на социално-икономическата активност на имигранти от трети страни на територията  на Югоизточен регион“ BG EIF 2011/01, се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за интеграция на граждани на трети държави и се изпълнява от Сдружението на Общините от Югоизточен регион. Цел на проекта е създаване на подходяща и достъпна среда за гражданска ориентация и интеграция на имигрантите от трети страни, пребиваващи на територията на Югоизточен регион, да се повишаване информираността на имигрантите от трети страни, пребиваващи на територията на Югоизточен регион по отношение на възможностите за икономическа активност и предприемачество и да се улесни процесът на първоначална адаптация на имигрантите към езиковата и културна среда на страната на пребиваване. Териториален обхват на проекта са общините  Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол.

 

 

 

 

 

Проект „Информационна кампания за имиграционния феномен“ се изпълнява от Интернешънъл Трейнинг енд Дивелопмънт Център ООД (списание ENTERPRISE. Проектът цели широка обществена информираност за провеждането на последователна и дълготрайна политика за гарантиране на правата на имигрантите (граждани на трети държави) и за гарантиране на тяхната успешна интеграция в българското общество.

 

 

 

 

 

 

 

Проектът се изпълнява от Българска мениджъмнт асоциация. Изготвяне на система от индикатори за анализи и изследвания на степента на интеграция на имигрантите в четирите най-големи български града – София, Пловдив, Варна и Бургас.Подкрепа на анализи и изследвания в областта на политиката по интеграция, включително събиране на данни и подобряване на наблюдението и оценката на техниките на мерките по интеграция.

 

 

 


 

 

Проект „ Подобряване интеграцията на граждани на трети държави на територията на Област Благоевград“  се изпълнява от Сдружение „Юропроф” в партньорство с Фондация „Стратос”, финансиран от Европейски фонд за интеграция на граждани от трети държави, BG EIF 2011/01-04.03. Общата цел на проекта е избор на индикатори и методи за оценка изпълнението на целите и техниките за наблюдение и оценка на мерките по интеграция на граждани на трети държави на територията на Област Благоевград в съответствие с „Общите основни принципи по интеграция на имигранти в ЕС” и съобразно Националната стратегия по миграция и интеграция (2008 – 2015 г.).

 

 

 

 

Проект „Изграждане на капацитет и утвърждаване на добри практики в ЮЦР за интеграция на ГТС“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС чрез Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, Договор за БФП: BG EIF 2010/01-05.03. Проектът „Изграждане на капацитет и утвърждаване на добри практики в ЮЦР за интеграция на ГТС" се осъществява от Европейския колеж по икономика и управление- Пловдив. Основна цел на проекта е обучение и работа в мрежа на всички партньори при интеграциятата на ГТС в ЮЦР.

 

 

 

  

 

Основната цел на проекта е създаване на информационен център за граждани на трети държави в град София и подпомагане на ГТД за ефективна психологическа, социална, икономическа, образователна и културна адаптация и интеграция в България. Допълнителните цели са: създаване и изпробване на добри интеграционни модели и практики; създаване на наръчници за успешна адаптация и интеграция на ГТД; създаване на информационни материали; разработване на интернет страница с пълна информация за центъра, създадените наръчници и с възможност за он-лайн консултиране;консултиране на ГТД по отношение на работата на българската правно-административна система, правата и задълженията на имигрантите в Република България, подпомагане достъпа на имигрантите до институции и услуги в трудовата, социалната, здравната и образователната сфери, консултации за психологическа адаптация; подобряване на качеството и ефективността на обслужване за имигранти; насърчаване на междукултурния диалог.

 

 

 

 

 

 

 Проектът "Врата към България:от имиграция към интеграция"  представлява създаване на пилотен информационен консултативно-обучителен център за имигранти в гр.Варна, финансиран от Европейски фонд за интеграция на граждани от трети страни. Сайтът съдържа информация и услуги за имигранти, желаещи да се устроят трайно в гр. Варна. Едно от различните приложения на интрнет страницата на проекта е наръчник на имигранта, който е достъпен за всички и на някои от основни езици на имигрантските общности в РБ.

 

 

 

 

 

 

Web-страницата www.moodle.welcometovarna.org представлява  учебна онлайн платформа към информационния портал на Центъра за работа с имигранти - Врата към България по Проект BG EIF 2009/01-02.02 - "Врата към България: уан-стоп-шоп за устойчива интеграция на имигранти. Страницата предлата провеждане на допълващо обучение на имигранти на английски, руски, турски и български език. Наличните курсове са свързани с повишаване на знанията относно българския език и литература, история и бир и гражданска ориентация. 

 

 

 

 

 

Проект "Обучение без бариери", Схема BG EIF 2012/01 се изпълнява от Сдружението "Институт за иновационни техники в туризма". Цел на проекта е разработване и осъществяване на курсове за имигранти, допринасящи за успешната им интеграция в българското общество. Специфична цел: Въвеждане на гъвкави форми на получаване на обучение, умения, опит и информация; Осъществяване на курсове за имигранти, допринасящи за успешната им интеграция в българското общество-курсове по български език, гражданска ориентация, история, традиции и обичаи. Създаване на подходяща и достъпна среда за гражданска ориентация и интеграция на имигрантите от трети страни, пребиваващи на територията на регион Добрич. Проектът е насочен към създаване на условия улесняващи дългосрочния процес на адаптиране на граждани от трети страни към българското общество при спазване на културната и етническата им идентичност.

 

 

 

 

MIStra е интеграционен проект, който цели да ангажира политици, представители на местната власт и заинтересовани страни от публичния и частния сектор в дейности, насочени към интеграционните политики и целевите интервенции (като напр. подкрепа за обучение, включване в пазара на труда, културно посредничество, жилищна политика и т.н.), определени като добри практики на европейско равнище за социалното включване на имигранти, роми или други уязвими групи. Проектът предвижда трансфер на четири добри практики в изведените насоки (от градовете Дъблин, Берлин, Виена и Болоня) в четири целеви града (Таранто, Бургас, Прага и Будапеща). Четирите най-добри практики бяха избрани в рамките на транснационално партньорство, създадено на базата на предишен успешен опит в областта на социалното включване. Четирите целеви града бяха идентифицирани въз основа на анализ на потребностите, осъществен от партньорите от участващите градове, които посочват необходимостта от прилагането на мерки за социалното включване на имигрантите, ромите и другите уязвими групи в съответните региони. Дейностите по проекта представляват и са свързани с провеждането на изследвания, организиране и провеждане на международни срещи, семинари на местно ниво, дейности по трансфер, подкрепа при трансфера, изследователски посещения, форуми и др., като основните цели на проекта са свързани с оптимизирането на въздействието на образователните и обучителните интервенции, насочени към имигрантите, ромите и другите маргинализирани културни малцинства; да се улесни трудовата заетост и социалното им включване, чрез координиране и интегриране на дейности в системата за социално подпомагане на включените градове. Финални дейности по проекта са предвидени да бъдат изпълненини към септември 2014 г., когато е краят на проекта, започнал през октомври 2012 г.

 

РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.