ОРГАНИЗАЦИИ

Включването на гражданското общество в политиката за итеграция на имигрантите е от решаващо значение за нейния успех. Редица неправителствени организации в България имат дългогодишен опит и добри практики в разработването и прилагането на мерки за социална защита на чужденци, търсещо закрила, бежанци и мигранти: 

 

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (НСОРБ)

http://www.namrb.org

НСОРБ участва в Националния съвет по трудова миграция към министъра на труда и социалната политика. Сдружението е единствената национално представителна организация на местните власти в България и обединява всички 264 общини. Към настоящия момент все още няма активно включване на общините в България в политиката за интеграция на имигрантите на местно ниво.

Контакти:

Национално сдружение на общините в Република България

Адрес: 1111 София, ул.Голаш 23

Тел: +359 2 943 4467; +359 2 943 4468

Факс: +359 2 943 4431

e-mail: namrb@namrb.org


  АСОЦИАЦИЯ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

www.airm-bg.org

Асоциация за Интеграция на Бежанци и Мигранти АИБМ е неправителствена организация за обществено полезна дейност в областта на интеграцията на бежанци и мигранти. От май 2008 АИБМ е член на Българския Съвет за Бежанци и Мигранти БСБМ. Основна цел на асоциацията е разпространението на международния опит и най-добрите практики в процеса на работа с бежанци и мигранти, тяхната адаптация и интеграция.

Контакти

Асоциация за интеграция на бежанци и мигранти

Адрес: 1517 София, ул. "Ламби Кръстев", бл. 113, вх. А, ап. 6

Тел./ факс: + 359 2 989 97 22; +359888 304 180

e-mail: airm@airm-bg.org


БЪЛГАРСКИ СЪВЕТ ЗА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

 http://www.bcrm-bg.org/

Българският съвет за бежанци и мигранти (БСБМ) е сдружение на гражданското общество, което работи в областта на убежището и миграцията в България. БСБМ е  платформа за застъпничество, лобиране и фондонабиране за закрилата, приемането и интеграцията на бежанците и мигрантите в България.

Контакти:

 Български съвет за бежанци и мигранти

Адрес: 1000 София, ул. "Калоян" 6

хотел Рила, офис 410

Тел: +359 2 981 97 67

e-mail: bgrc@bulrefcouncil.org


ПРАВНА КЛИНИКА ЗА БЕЖАНЦИ И ИМИГРАНТИ КЪМ ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ НА СУ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

http://lcribg.wordpress.com/

http://lcribg.hit.bg/

Правната клиника за бежанци и имигранти към Юридически факултет на СУ “Свети Климент Охридски” е неправителствена организация за общественополезна дейност, която съчетава обучението по бежанско и миграционно право с предоставянето на безплатна правна помощ на бежанци и имигранти в България. Едни от целите на клиниката са: предоставянето на възможност за получаване на знания и практически опит от студенти и млади специалисти в областта на бежанското и миграционното право; организиране и провеждане на лекции и образователни курсове по бежанско и миграционно право; предоставяне на безплатна и висококвалифицирана правна помощ на бежанци и имигранти, която се изразява в правни консултации и представителство и др.

Контакти:

Правна клиника за бежанци и имигранти към Юридически факултет на СУ "Свети Климент Охридски"

Адрес: София, бул. Цар Освободител 15, Софийски университет “Свети Климент Охридски”

 Юридически факултет, Северно крило, ет. 4, стая 293

Тел: + 359 2 943 45 58

e-mail: refclinicbg@abv.bg


БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

http://www.redcross.bg/

Българският Червен кръст е доброволна организация, която е част от Международното червенокръстко движение. Чрез своята мрежа от регионални организации и доброволци в цялата страна БЧК подкрепя уязвимите хора в бедствени и кризисни ситуации. Посредством програми за обучение и дейности в полза на обществото допринася за облекчаване и предотвратяване на страданието във всичките му форми, закриля здравето и живота и осигурява уважение към човешката личност. Към БЧК функционира и Бежанско-мигрантска служба, чиято основен приоритет е работата с бежанци и мигранти. Организацията се стреми да улеснява социалната и икономическа интеграция на бежанците в България, да предотвратява изолацията на мигрантите и да спомага за формиране на положителни обществени нагласи към тези две групи в българското общество. БЧК оказва подкрепа на най-уязвимите групи сред бежанците и мигрантите и активно работи за тяхната социална защита. 

Контакти

Български червен кръст - Национален съвет

Адрес: 1407 София, бул. "Джеймс Баучер" 76

тел: + 359 2 816 47 00

Областен съвет на БЧК Хасково

Адрес: 6300 Хасково, ул. “Иларион Макариополски” №2 

Тел./факс: 038/62 44 93; 038/66 54 83 

E-mail: haskovo@redcross.bg


 БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНКСКИ КОМИТЕТ 

http://www.bghelsinki.org/bg/

 Български хелзинкски комитет е независима, неправителствена организация, основан през 1992 г., работеща в сферата за защита правата на човека. В своята дейност комитетът обръща специално внимание на правата на жените, на етническите и религиозните малцинства, правата на детето, правата на хората с психични, интелектуални и емоционални затруднения, на положението в местата за задържане, на свободата от дискриминация, на защитата от изтезания и малтретиране, на правата на бежанците и мигрантите, свободата на изразяване, достъпа до информация, проблемите на системата за наказателно правосъдие. БХК предлага правна помощ на жертви на нарушени човешки правата под формата на консултации или чрез поемане на дела пред вътрешните или международните съдилища. Комитетът също така работи в областта на образованието по права на човека, организира конференции, семинари, обществени акции и други форми на гражданска дейност, свързани с популяризиране на правозащитната идея сред обществеността.

Контакти

Български хелзинкски комитет- централен офис

Адрес: 1504 София, ул. "Върбица" №7 

Тел:  +359 2 943 48 76; +359 2 944 06 70

факс: 0884 185 968

E-mail: bhc@bghelsinki.org

Програма за правна защита на бежанци и мигранти

Адрес: 1000 София, ул "Узунджовска" №1

Тел./факс: +359 2 981 3318, +359 2 988 0057

E-mail: refunit@bghelsinki.org 


КАРИТАС – България

http://www.caritas-bg.org/web/

Каритас България” е федерация на независими епархийни католически организации, които проучват местните нужди и предоставят социални услуги на социално уязвими групи от хора. „Каритас България“ също така планира и осъществява застъпнически действия пред  властите за разработването и прилагането на устойчиви и ефективни социални политики. Такива, които да водят до устойчиво подобряване качеството на живот на бедните и уязвими хора, като гарантират правата и достъпа им до социални, здравни и образователни услуги. Към организацията функционира Миграционната служба на „Каритас България“, която предоставя социални консултации, хуманитарна пдкрепа и специализирани услуги на търсещите убежище и бежанци; мигранти; българи, завръщащи се по програми за доброволно завръщане от еврпейски страни; търсещи убежище с отказ и граждани на трети страни без право за престой в нашата страна, завърнали се доброволно и реинтегрирани в родните си страни; уязвими лица по отношение трафика на хора.

Контакти:

Каритас-България

Адрес: София, ул. Оборище 9

Тел: +359 2 944 18 58

факс: +359 2 946 11 33

E-mail: caritas.bulgaria@caritas-bg.org 


СЪВЕТ НА ЖЕНТЕ БЕЖАНКИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

http://crw-bg.org/bg/index.html

Съветът на жените бежанки в България (СЖБ BG) е неправителствена организация, създадена през 2002 г. основните задачи и цели , които стоят пред организацията са оказването на подкрепа и подпомагането на новопризнатите бежанци и особено жените бежанки, тяхната пурвоначална адаптация и своевременната им интеграция в българското общество. Основните дейности на СЖБ са предоставянето на помощ на бежанците в контактите им с различни институции в България, информиране за техните основни прави задължения у нас и правно-административната система у нас и др.

Контакти

Съвет на жените бежанки в Република България

Адрес: 1407 София, ул. "Джеймс Баучър" 76

Тел: +359 2 816 47 29

факс: +359 2 816 47 30

E-mail: l.awanis@redcross.bg


Фондация "Център Надя"

http://centrenadja.org/indexbg.html

"Център Надя" е психо-социален център, който предлага  помощ и подкрепа на хора в нужда. Екип от специалисти  подкрепя жертви на домашно насилие, жертви на трафик,  изчезнали деца и деца жертви на физически и психически тормоз. Организацията е създадена през 1998 г. като резултат от успешното прилагане на програмата предоставяща подкрепа за жените, жертви на физическо, сексуално и психическо насилие в рамките на българския "Съюз на жената". Има специалисти от различни сфери , които работят в центъра - лекари , юристи , социални работници и психолози. Центърът осигурява и телефонни консултации. "Център Надя" има клонове в цяла България - Русе, Сандански , Търговище , Стара Загора, които изпълняват своите дейности и мисии.

Контакти

Фондация "Център Надя"

Адрес: 1000 София, ул. Георги Бенковски 12А

Телефон: +359 2 981 93 00

Факс: +359 2 989 41 74

 E-mail: office@centrenadja.org; centrenadja@abv.bg 

"Център Надя" Русе

Тел: +359 886 21 15 02

E-mail: ruse@centrenadja.org

"Център Надя" Стара Загора

Тел: + 359 885260823

E-mail: starazagora@centrenadja.org

"Център Надя" Сандански

Тел: + 359 888357837

E-mail: sandanski@centrenadja.org

"Център Надя" Търговище

Тел: + 359 898778190

E-mail: targovishte@centrenadja.org


  ЦЕНТЪР ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ХОРА, ПРЕЖИВЕЛИ ИЗТЕЗАНИЕ – ACET 

http://www.acet-bg.org/

ACET е българска неправителствена организация, създадена в края на 1995 г. Основните й цели са преустановяване на практиките на употреба на изтезанието и рехабилитация за жертви на изтезание. Оказването на ефективна помощ на хората, преживели изтезания и работа по превенцията и прекратяването на изтезанията, съместно с други организации и институции е основна част от работата на Центъра. Многобройният екип от психолози, психотерапевти, доктори, социални работници, доброволци и др. предлага възможности за рехабилитация и гарантира за спазването на общоевропейски норми за подобен тип организации.

Контакти

Център за подпомагане на хора, преживели изтезание - АСЕТ

Адрес: 1618 София, България ж.к. Красно село,

ул. "Дечко Йорданов" № 3, ет. 1, офис 4

Тел:+359 2  423 46 36 

E-mail: office@acet-bg.org


ЦЕНТЪР ЗА ЕВРОПЕЙСКИ БЕЖАНСКИ, МИГРАЦИОННИ И ЕТНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ CERMES

http://www.cermes.info/index.php

Центърът за европейски бежански миграционни и етнически изследвания (CERMES)  е създаден през 2003 г. като структура към департамент “Политически науки” на Нов Български Университет. Той си поставя за цел разработването на учебни програми и изследвания в областта на миграционните, бежанските и етническите проблеми; развитието и укрепване на принципите на толерантност и интеграция; популяризирането на правата на бежанците, имигрантите и малцинствата; повишаването на обществената осведоменост по въпросите на миграцията и предоставянето на убежище.

Контакти

Център за европейски бежански, миграционни и етнически изследвания (CERMES)

Адрес: 1618 София, ул. Монтевидео 21, офис 602

Нов Български Университет

Тел./факс: +359 2 81 10 602

e-mail: cermes.sofia@gmail.com 


МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО МИГРАЦИЯТА

www.iom.bg

Основана през 1951 г., МОМ е водеща междуправителствена организация в областта на миграцията и работи в тясно сътрудничество с правителствени, междуправителствени и неправителствени партньори. 
С 155 страни-членки, още 11 държави със статут на наблюдател и офиси в над 100 държави, МОМ е посветена на насърчаване на хуманно и подреден миграция в полза на всички. Това се постига чрез предоставяне на услуги и съвети на правителствата и мигрантите.

МОМ е водеща междуправителствена организация в областта на миграцията, oснована през 1951 г., и работи в тясно сътрудничество с правителствени, междуправителствени и неправителствени партньори. С 155 страни-членки, още 11 държави със статут на наблюдател и офиси в над 100 държави, МОМ е посветена на насърчаване на хуманно и подреден миграция в полза на всички. Това се постига чрез предоставяне на услуги и съвети на правителствата и мигрантите. Международна организация по миграция /МОМ/ предоставя услуги, експертиза и консултантски дейности в областта на миграцията, както за държавните администрации, така и за отделните мигранти, с цел управление на миграцията в полза на всички.

Контакти

Международна организация по миграцията /МОМ/ Мисия за България

Адрес: София, ул. Княз Борис I № 145-Б

Тел: +359 2 93-94-777

Факс: +359 2 93-94-788

уеб сайт: www.iom.bg 


СДРУЖЕНИЕ "РОМАНО ТЕРНИПЕ"

http://www.romano-ternipe.com/ 

Работата на сдружението предимно е свързана с дейности насочени към подобряване на състоянието на ромското население и процеса на интеграция. Друга основна дейност на организацията е осигуряването на условия за активна младежка дейност за включването на младите хора в обществения живот и евроинтеграционните процеси чрез разнообразни дейности: гражданско образование, участие в управленските процеси и др. Основната цел на сдружение “Романо тернипе” е противодействие на негативни социални явления: зависимости, насилие и др., и подпомагане на процеса на включване, равен шанс и личностна реализация на младите хора. Сдружението подпомага и съдейства в процеса на интеграция на българските роми и развива доброволчеството сред младите хора. Един от проектите, финансиран посредством Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG EIF 2012/01 "Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на "Общите основни  принципи на политиката за интеграция на имигранти в ЕС" и допълнително укрепване на капацитета за реализация на тези дейности" е проектът на сдружение "Романо Тернипе" "Нови знания и умения за трайно партньорство за интеграция на имигранти (ГТД)".

Контакти

Сдружение „Романо тернипе”

Адрес: София, жк.Свобода, бл.14, вх.Б, ап.24

Тел: +359 878 665 515

e-mail: romano_ternipe@abv.bgОттук може да изтеглите Националната стратегия в областта на миграцията, убежището и интеграцията (2011-2020)

РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.