За проекта   Регистрация   Контакти   English | Log in

За проекта

Проект: „От и за имигрантите – какво още трябва да се знае“, Договор за безвъзмездна помощ No BG EIF 2011/01-02.03

Бенефициент/Изпълнител:
Регионално Сдружение на Общините „Марица“

Договарящ орган:
Агенция по заетостта, Главна дирекция „Европейски фондове и международни проекти“

Финансираща програма:
Европейски фонд за интеграция на граждани на трети държави, Годишна програма 2011; Схема BG EIF 2011/01, Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Интегрирана схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на дейности, целящи внедряване в практиката на „Общите основни принципи на политика за интеграция на имигранти в ЕС” и укрепване капацитета за реализация на тези дейности”; Компонент 2: Подкрепа за осъществяване на куросве за имигранти, допринасящи за успешната им интеграция в българското общество – курсове по български език, гражданска ориентация, история, традиции, обичаи и др.

Обща цел на проекта:
Подпомагане интеграцията на граждани на трети страни, пребиваващи продължително на територията на Област Хасково и информиране на приемащото общество и медиите за миграционния процес и възможностите за ваимодействие, разбирателство и толерантност

Специфични цели:
- Повишаване степента на информираност по отношение на достъпа до основни услуги на имигранти, пребиваващи на територията на област Хасково
- Подобряване качеството на обслужването и на живот на целевата група чрез on line обучения за основните им права, процедури и възможности за развитие
- Предоставяне на информация към приемащото общество за миграционния процес, изграждане на нагласи на толерантност и взаимно сътрудничество, с което да се подпомага интеграцията на имигранти
- Повишени знания на двете страни за историята, природните забележителности, различните култури, бита, обичаите, с което да се подпомогне интеграцията и взаимното им разбиране

Целева група:
Чуждестранните граждани, пребиваващи на територията на регион Хасково, със статут на имигранти и представители на българското гражданско общество и медиите.

Основни дейности:
Дейност 1: Управление на проекта
Дейност 2: Поддръжка на Интернет страница, за предоставяне на информация и онлайн услуги
Дейност 3: Изследване за събиране на информация за миграционния процес в България и конкретно в област Хасково, отношението на българското общество и медиите, за събиране на информация за регистрирани проблеми, както и предложения за решения на най-важните от тях
Дейност 4: Информационни ОН ЛАЙН обучения за правата на имигрантите и възможности за по-добър достъп до стоки и услуги
Дейност 5: „Haskovo Tour on line” – on line посещения на природни и исторически забележителности в област Хасково
Дейност 6: Представяне на бит, култура, традиции и обичаи от живота на имигранти, които живеят на територията на област Хасково
Дейност 7: Информационна и рекламна кампания насочена към медиите, приемащото общество и институциите

РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.