Урок 7: Държавно-политическо устройство.

Държавно-политическо устройство - слушай аудио

 

България е република с парламентарно управление. Република България е единна държава с местно самоуправление. В нея не се допускат автономни териториални образувания. Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет. Конституцията на България е приета в 1991 г. Република България е член на Европейския съюз от 1 януари 2007 г.

Народно събрание на Република България

Народното събрание е единствен законодателен орган на Република България. В Република България НС е върховен представителен орган на държавната власт, който изразява волята на народа и неговия суверенитет. Народното събрание приема, изменя, допълва и отменя законите, приема държавния бюджет, установява данъците и определя техния размер, насрочва избори за президент на републиката, приема решение за произвеждане на национален референдум, избира и освобождава министър-председателя и по негово предложение Министерския съвет, създава, преобразува и закрива министерства (по предложение на министър-председателя), избира и освобождава ръководителите на БНБ и на други институции, определени със закон, решава въпросите за обявяване на война и за сключване на мир, обявява военно или друго извънредно положение по предложение на президента или на Министерския съвет, дава амнистия, учредява ордени и медали, определя официалните празници и др.

Председател на народното събрание е Цецка Цачева.

Урок8, снимка1

 

Президент на Република България

Урок8, снимка2


Държавен глава на републиката е президентът, който се избира чрез пряко гласуване за 5-годишен срок с право на едно преизбиране. Той е върховен главнокомандващ на Въоръжените сили, олицетворява единството на нацията, представлява Република България в международните отношения. Росен Плевнелиев е президент на Република България. Официално встъпва в длъжност на 22 януари 2012.

Министерски съвет на Република България.

 

Урок8, снимка3

 

Централен орган на изпълнителната власт е Министерският съвет. Избира се от Народното събрание по предложение на министър-председателя, на когото президентът възлага съставянето на правителство. Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на държавата в съответствие с конституцията и законите на страната. На 27 юли 2009 г. Бойко Борисов е избран от българския парламент за министър-председател на България.    

Съдебна власт

Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Съдебната власт е независима. При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.
 

Въоръжени сили

Въоръжените сили на Република България се състоят от формирования, окомплектувани с личен състав, оръжие, бойна и друга техника, имущество и средства за управление, подготвени за осъществяване на възложените им от Конституцията и този закон функции по гарантиране на националната сигурност.  Личният състав на въоръжените сили се състои от военнослужещи от Българската армия, Министерството на отбраната и структурите на подчинение на министъра на отбраната.

 

 
РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.