Урок 8: Българското общество и европейските ценности

Българското общество и европейските ценности - слушай аудио

 

Европа е политически и икономически обединена, но тя не е просто територия и общ пазар. В нея се възприемат и общи ценности. Водещи сред тях са уважението към човешкото достойнство, спазването на човешките права, свободното движение на идеи, хора, стоки, демократичното управление.

На 25.04.2005 година Министър-председателят Симеон Сакскобурготски подписва договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

Корените и предпоставките за това са във вековното развитие на българската духовност и държавност. По дух и самочувствие българите винаги са били европейци. Българската култура е в основите на европейската цивилизация и затова е историческо оправдано членството ни в ЕС.

От 01.01.2007 година Република България е пълноправен член на Европейския съюз – уникално в човешката история държавно обединение. ЕС обединява 27 държави с над 490 милиона население, върху 4,3 милиона кв.км. площ. Европейските граждани са с различни езици,религии, културни традиции, но са устремени към общо бъдеще, въпреки световната икономическа криза и проблемите произлизащи от нея, за всяка една от страните членки. Българските граждани все повече разбират, че е нужно да спазват законите, да проявяват уважение и толерантност към различните, да зачитат равните възможности за развитие на другите, да се подкрепят взаимно.     

В ЕС българите възприемат тези ценности, като запазват своята уникалност. България се придържа към европейския принцип „ едиство в многообразието „ – всички етнически групи заедно с българите съставят българската нация. Етничиските общности са представени в държавните органи на всички равнища. Те имат свои организации, които работят за запазване и развитие на тяхната култура и за гарантиране на правата им, потвърдени със закони и международни договори, подписани от България.

В края на 2006 година, Министърът по европейските въпроси в правителството на НДСВ, Меглена Кунева е одобрена от Европейския парламент за еврокомисар, отговарящ за защитата на потребителите.

Това членство има значително положително въздействие и върху икономиката на България и дава важни предимства от гледна точка на конкурентоспособността за фирми със седалище в страната. Някои от промените са доста осезаеми: премахнат бе граничният контрол, като така се намалиха разходите на предприятията и се ускори физическото придвижване на стоки и хора в Съюза.

Общи предимства:

 • членство в общност на стабилност, демокрация, сигурност и просперитет;
 • нарастващ вътрешен пазар и повишаващо се вътрешно търсене;
 • свободно движение на работна ръка, стоки, услуги и капитали.

 

Макроикономически ефекти:

 • нарастване на преките инвестиции от чужбина, дължащо се на повишеното доверие сред бизнеса;
 • централна роля в региона, тъй като геополитическото положение на България я прави свързващо звено между Балканите и регионите на Черно море и мост за взаимоотношенията между Европейския съюз и Турция;
 • подобряване в дългосрочен план на транспортната инфраструктура;
 • засилена конкурентоспособност и стремеж към иновации;
 • държавна система за субсидии съгласно регламентите на ЕС;
 • улеснен достъп до финансови институции и фондове в рамките на разширения Европейски съюз.
 • увеличаване на фондовете на ЕС за защита на околната среда, образование и подпомагане на малките и средни предприятия;
 • прозрачност на правилата за данъчно облагане и бизнес счетоводство;
 • няма митнически или количествени ограничения в рамките на ЕС;
 • опростена процедура в бизнес администрацията при износ за друга държава-членка от Европейския съюз.

 
РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.