Урок 13 - Сегашно време на глаголите МИСЛЯ и ОТИВАМ

Упражнения

Изберете правилния според Вас отговор. Ако отговорът е правилен, ще се оцвети в зелено. Ако отговорът е грешен, ще се оцвети в червено.

 

Задайте въпроси по модела:
МОДЕЛ: Аз мисля за мама. А ти за кого мислиш?

Боян мисли за Яна. А Асен за кого...............?

Ние мислим за вас. А вие за кого ...................?

Ти мислиш за изпита. А Иван и Явор за какво ..........?

Аз мисля за урока. А Милена и ти за какво .................?

Мария мисли за филма. А ти за какво ..................?

Аз мисля за татко. А Иван за кого .........................?Попълнете празните места по модела.
Модел: Нямам хляб. Трябва да купя хляб.

Борислав няма ябълки. ...................................

Ние нямаме сапун. ........................................

Ти нямаш билет. ............................................

Учениците нямат тетрадки . ...............................

Джим няма речник. .............................................

Ние нямаме учебници. ......................................

Аз нямам паста за зъби. ....................................

Петър няма кафе. .......................................Довършете изреченията по модела:
Модел: Искам мляко. Моля, дайте ми едно мляко.

Искам масло. Моля, .................................

Искам яйце. Моля, ...................................

Искам кафе. Моля, ...................................

Искам пиле. Моля, ...................................

Искам месо. Моля, ......................................

Искам риба. Моля, ......................................Довършете изреченията по модела.
Модел: - Моля, дайте ми това пиле. Ето, вземете пилето.

Моля, дайте ми едно мляко. – Ето, .....................

Моля, дайте ми едно масло. – Ето,..........................

Моля, дайте ми едно кафе. – Ето, ..............................

Моля, дайте ми една бутилка вино. – Ето, .........................

Моля, дайте ми един нож. – Ето, ..................................

Моля, дайте ми малко грозде. – Ето, ...............................Довършете изреченията:
Модел: Тази жена има една книга, а Петрова има две КНИГИ

Аз взимам едно кафе, а Петър взима две................

В тази стая има едно легло, а в онази има две.....................

Тука има едно ядене, а в ресторанта има много .................

Калина купува едно пиле, а Ана купува две ............................Попълнете празните места по модела.
Модел: - Моля, искам две кафета.
- Заповядайте кафетата.

Моля, искам две млека. - Заповядайте ..................................

Моля, искам две пилета. – Заповядайте ................................

Моля, искам две одеяла. – Заповядайте ................................Напишете с думи следните цифри:

101 .........................

102............................

103............................

109 ............................

110 ...........................

115 ..............................

123...............................

278..............................


РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.