Урок 12 - В магазина

Упражнения

Изберете правилния според Вас отговор. Ако отговорът е правилен, ще се оцвети в зелено. Ако отговорът е грешен, ще се оцвети в червено.

 

Довършете изреченията, като използвате подходящите форми на глагола НЕ ОБИЧАМ.

Джим ОБИЧА сандвичи и мляко, а аз .....................

Калин ОБИЧА баница с кисело мляко, а ние .......................

Аз ОБИЧАМ прясно мляко със захар, а Яна ..........................

Ние ОБИЧАМЕ кифли с масло, а вие .....................................

Аз ОБИЧАМ баница, а ти ....................................................

Ана ОБИЧА сандвич с масло, а те ..............................

Децата ОБИЧАТ ябълки, а Боян ..................................

Вие ОБИЧАТЕ чай с лимон, а те .............................................Попълнете празните места с подходящи форми на глаголите ЯМ и ПИЯ.

Джим обича прясно мляко. Той .........мляко.

Аз обичам сок от лимон. Аз ..............сок от лимон.

Ние обичаме кафе с мляко. Ние .............. кафе с мляко.

Ана и Боян обичат чай с мед. Те .............чай с мед.

Боян обича сандвичи с масло. Той .................сандвич с масло.

Вие обичате мляко с какао. Вие ..................мляко с какао.

Ти обичаш бисквити. Ти ....................бисквити.

Иво и Явор обичат шоколад.Те ................шоколад.

Вие обичате бисквити с мляко. Вие ..............бисквити с мляко.

Ти обичаш сок от портокал. Ти ..............сок от портокал.

Яна и аз обичаме сирене. Ние ......................сирене.Отговорете на въпросите по модела.

МОДЕЛ: - Кого търсиш? –Търся учителката.
На кого обясняваш? - Обяснявам на Джим.
От кого искаш книга? – Искам книга от Крум.

Калина, кого питаш? - .....................госпожа Стойчева.

На кого давате книгите? - .............................учителката.

От кого взимаш речник? ..................от Боян.

Студентите кого поздравяват? ......................учителката.

Какво гледаш? ....................един хубав филм.

Иво, на кого отговаряш? .....................на Милена

От кого чакаш писмо?............................ от мама.

Джим на кого дава пари? .........................на приятеля си.

На кого казваш „Добър ден”? ..........................на приятеля си.

Кого представя Асен? ........................г-н Петров.Попълнете празните места с подходящи форми на глаголите: ВИЖДАМ, ЧАКАМ, ВЗЕМАМ, ПОЗДРАВЯВАМ, ДАВАМ, ПИТАМ, ОТГОВАРЯМ, ИСКАМ.

Яна и Калина ....................Асен пред блока.

Джим ................продавачката за един пакет цигари.

Студентите влизат и .....................учителката.

Продавачката .................... на Джим един сандвич и едно кафе.

Боян ............ Яна пред училището.

Иво .............. от Боян една химикалка.

Боян .................... майка си какво е времето днес.

Майка му ...............на Боян, че е студено и вали дъжд.Попълнете празните места по модела:
Модел – Моля, дайте ми едно мляко! – Ето, заповядайте млякото!

Моля, дайте ми една книга! – Ето, ........................................

Моля, дайте ми една кутия цигари! Ето, .............................

Моля, дайте ми един сок! –Ето, .......................................

Моля, дайте ми една ябълка! –Ето,......................................

Моля, дайте ми един чай!- Ето, ............................................

Моля, дайте ми една бисквита! Ето, .......................................

Моля, дайте ми един сандвич с масло! Ето, .................................


РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.