Урок 5 - Сегашно време на глагола "СЪМ"

Упражнения

Изберете правилния според Вас отговор. Ако отговорът е правилен, ще се оцвети в зелено. Ако отговорът е грешен, ще се оцвети в червено.

 

Попълнете празните места с подходящи форми на глагола СЪМ

Иван ........ ученик.

Иван и Ана ........ ученици.

Ние ........ приятели.

Ана ........ от Пловдив.

Ти ........ ученик.

Вие ........ ученици.

Петров ........ учител.

Вие ........ от България.

Аз ........ студент.

Вие ........ студенти.Отговорете на въпросите по модела:
Вие ученичка ли сте? – Да, ученичка съм.
- А Вие? – И аз съм ученик.

Той студент ли е ? Да, .........

А тя? -........................

Те студенти ли са? - Да, ........................

А ти? - .....................................

Петров учител ли е ? – Да, ..............................

Ти ученик ли си ? Да, ..............................

Вие колеги ли сте?-Да, ...........................Попълнете празните места с подходящи местоимения:

1. ................ студент ли е?

2. ..................са преподаватели.

3. ..................си студент.

4. ..................съм студентка.

5. ...................е студент

6. ....................откъде сте?

7. .....................от София ли са?

8. ......................ученик ли сте?

9. .....................сме колеги?Отговорете на подчертаните въпроси.

Ана и Иван: Ние сме студенти. Какви са Ана и Иван?

Петрова: Аз съм учителка. Каква е Петрова?

Иван: Аз съм от Хасково? Откъде е Иван?

Иван и Ана: Ние сме от България? Откъде са Иван и Ана?

Иван и Ана: Ние сме колеги. Какви са Иван и Ана?Образувайте изречения от следните думи.

Хасково, Иван, от, е

Се, Иван, той, Иванов,казва

Учителка, вие, сте, ли?


РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.