Урок 6 – Сегашно време на глаголите "ИМАМ" И "НЯМАМ"

Упражнения

Изберете правилния според Вас отговор. Ако отговорът е правилен, ще се оцвети в зелено. Ако отговорът е грешен, ще се оцвети в червено.

 

Попълнете празните места с подходящи форми на глаголите имам.

1. Аз ................... химикал, с който подписвам документи.

2. Аз .....................учебник. Иван ми го подари.

3. Ние ...................хляб.

4. Аз .......................пари.

5. Те ...............книги.Попълнете празните места с ЕДИН, ЕДНА, ЕДНО:
Модел: Нямам портокал. Ето един портокал.

1. Нямам химикал. Ето ........... химикал.

2. Нямам чанта. Ето .................чанта.

3. Нямам легло. Ето ...................легло.

4. Нямам книга. Ето ...................книга.

5. Нямам стол. Ето...................стол.

6. Нямам учебник. Ето ................учебник.Попълнете празните места с глаголите ИМАМ и НЯМАМ.

1. Аз ......... химикал.

2. Иво ............... химикал.

1. Тези ученици ........ учител.

2. Мария и Петър .............. учител.

1. Ти ............. тетрадка.

2. Аз .............. тетрадка.

1. Ти и аз ............ пари.

2. Боян .............. пари.


РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.