Урок 7 - Запознаване

 

 

ВЪПРОСИТЕЛНИ МЕСТОИМЕНИЯ : КАКЪВ, КАКВА, КАКВО, КАКВИ

 Аз КАКЪВ съм?                   

 Ти КАКЪВ си?  

 Той КАКЪВ е?

 Тя КАКВА е?

 Ние КАКВИ сме?

 Те КАКВИ са? 

Упражнения

Изберете правилния според Вас отговор. Ако отговорът е правилен, ще се оцвети в зелено. Ако отговорът е грешен, ще се оцвети в червено.

 

Попълнете по модела
Пример: Ти от Ливан ли си? – Да, аз съм ливанец.

Ти от Сирия ли си? -Да, аз съм .............................

Той от Африка ли е ? – Да, той е ........................

Ти от Германия ли си? Да, аз съм .......................................

Ти от Испания ли си? Да, .аз съм........................................

Той от Унгария ли е? Да, той е ............................................

Ти от Америка ли си? Да, аз съм..........................................

Той от Италия ли е? Да, той е ...............................................

Той от Китай ли е? Да, той е ..................................................

Ти от Индия ли си? Да, аз съм ..............................................Отговорете на въпросите по модела:
Пример: Калина е от България, нали? – Да, тя е българка.

Беатрис е от Африка, нали? – Да, тя ............................

Пилар е от Испания, нали? -Да, той ...............................

Фатма е от Сирия, нали? – Да, тя ..................................

Катрин е от Германия, нали? Да, тя ................................

Харуми е от Япония, нали? Да, тя ......................................

Сана е от Ливан, нали? Да, тя ..........................................

Мери е от Америка, нали ? Да, тя ...................................

Даян е от Англия, нали? Да, тя ........................................Отговорете на въпросите по модела:
МОДЕЛ: Вие от Гърция ли сте? – Да, ние сме гърци.

Тези студенти от Кипър ли са? Да, те ............................

Онези студенти от Африка ли са? Да, те ................

Вие от Сирия ли сте? Да, ние ............................

Те от Унгария ли са? Да, те ....................................

Вие от Италия ли сте? Да, ние ....................................

Те от Португалия ли са? Да, те .....................................

Тези студенти от Япония ли са? Да, те ........................

Онези студенти от Китай ли са? Да, те .........................Задайте въпроса по модела?
Модел: Асен не е арабин? Какъв е той?

Калина не е испанка. Отг. .......................................

Те не са българи. Отг..................................................

Петров не е лекар. Отг..............................................

Ти не си индиец? Отг. ................................................

Яна не е лекарка. Отг..........................................................


РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.