Урок 8 - Повелителни форми на някои глаголи

 

Упражнения

Изберете правилния според Вас отговор. Ако отговорът е правилен, ще се оцвети в зелено. Ако отговорът е грешен, ще се оцвети в червено.

 

Попълнете празните места по модела:
МОДЕЛ: Къде е чантата? – Отг.Ето я.

Къде е моливът? – Ето .............

Къде е книгата? – Ето ................

Къде са Иван и Ана ? – Ето ..................

Къде е господин Петров? - Ето .................

Къде са моливите? - Ето ..........................

Къде е леглото? - Ето .................................

Къде е учителката? - Ето .........................

Къде са Петрови? - Ето ............................

Къде е автобусът? - Ето ............................

Къде е магазинът? - Ето .............................Довършете изреченията по модела:
Модел: Къде е моливът? – Не зная, няма го. Къде е чантата? –Ето я.

Къде са тетрадката и химикалът? – Не зная............

Къде е дървото? – Ето ................

Къде е Ана? – Не зная.....................

Къде е Иван? – Ето ...........................

Къде е детето? – Не зная...........................Попълнете празните места по модела:
Модел – Дай молива! – Ето, давам го.

– Вземи книгата! – Ето, .....................

- Отвори прозореца! – Ето, ....................

– Затвори вратата! – Ето,..........................

– Сложи чантата! – Ето, .........................

– Сложи молива и листа в чантата! – Ето, ..........................

– Дай гумата! – Ето, .........................

– Вземи тетрадката и книгата! – Ето, ..................

– Повтори думите. – Ето, ..............................


РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.