Урок 9 - Сутрин рано

 

 

Упражнения

Изберете правилния според Вас отговор. Ако отговорът е правилен, ще се оцвети в зелено. Ако отговорът е грешен, ще се оцвети в червено.

 

Попълнете празните места с подходящи форми на глагола ИЗЛИЗАМ.
МОДЕЛ: Мария и Иван са готови, излизат.

Иван и Ана са готови, .......................

Ти и аз сме готови, ..............................

Учениците са готови, ............................

Ти си готов, ...........................................

Петров е готов, .......................................Попълнете празните места с подходящи форми на глаголите – ИМАМ, НЯМАМ, ИЗЛИЗАМ, СТАВАМ, ДАВАМ.

Ива и Андрей ............хубава стая.

Сутрин Петър .............много рано.

Иван ..................на Елена хубав химикал.

Ние .......... учебник, а вие имате.

Петър е готов. Всяка сутрин той .............в седем часа.Довършете изреченията по модела.
Модел: Иване дай ми една ябълка. Ти имаш много ябълки.

Дай ми една тетрадка! Ти ..............................

Дай ми един химикал. Ти.............................

Дай ми една чанта! Ти .................................

Дай ми една книга! Ти ....................................

Дай ми един молив! Ти ..................................

Дай ми един портокал. Ти ............................Попълнете празните места с форми за множествено число на подчертаните съществителни имена

Тук има една къща, а там има много .................

На тази маса има един портокал, а на другата много ........

В тази стая има една чанта, а в другата стая има много ................

Иван е ученик, Мария и Петър също са ...............................

В коя стая ще спиш? Тук има много ...............................


РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.