Урок 10 - Календар

 

Упражнения

Изберете правилния според Вас отговор. Ако отговорът е правилен, ще се оцвети в зелено. Ако отговорът е грешен, ще се оцвети в червено.

 

Попълнете празните места с подходящи числителни имена:

1.Сряда е .......................ден от седмицата.

2.Понеделник е ...................ден от седмицата.

3. Декември е .......................месец в годината.

4.Февруари е ................ месец в годината

5.Неделя е ......................ден в седмицата

6.Октомври е ..............месец в годината

7.Четвъртък е .....................ден в седмицата.

8.Април е .......................месец в годината.Работете по модела:
Търся един човек. – Кой човек търсите?

Търся една улица? ...................

Търся едно момиче? .........................

Търся една къща ? ...........................

Търся едно дърво?...............................

Търся една чанта?.............................Поставете КОЙ, КОЯ, КОЕ, КОИ на празните места:

....................ден е днес?

.....................дата беше вчера?

.......................са тези студенти?

...........................легло е твое?

.............................ученичка търсите?

..........................дете се е изгубило?

...........................хора са в киното?

В ...........................стая отиваш?

На .......................етаж живее Иван?


РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.