Урок 11 - Как да намеря сградата?

 

Упражнения

Изберете правилния според Вас отговор. Ако отговорът е правилен, ще се оцвети в зелено. Ако отговорът е грешен, ще се оцвети в червено.

 

Попълнете празните места с подходяща форма на глагола ЖИВЕЯ

Аз .....................в къща.

Иван .................в блок.

Ти къде .......................... ?

Ние ....................на тази улица.

Вие къде ...................?

Те .........................наблизо.Довършете изреченията по модела:
Искам един молив. – Ето много моливи.

Искам един чаршаф. – Ето ...........................

Искам един стол – Ето.....................................

Искам един костюм. –Ето.............................

Искам един пуловер. Ето ..........................

Искам един компютър. – Ето ............................

Искам един гардероб. – Ето .................................

Искам един телевизор. Ето ...................................Попълнете празните места по модела:
Модел: Иво има химикал. Той е хубав.

В стаята има килим. Отг .........................

На прозореца има перде Отг. ...................

Яна има чанта. Отг....................................

Боян рисува дърво.Отг. .............................

Иво рисува къща. Отг..................................

На леглото има одеяло. Отг........................

На стената има картина. Отг..........................

На масата има цветя. Отг. ................................


РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.