Урок 16 - В пощата

 

Упражнения

Изберете правилния според Вас отговор. Ако отговорът е правилен, ще се оцвети в зелено. Ако отговорът е грешен, ще се оцвети в червено.

 

ПОПЪЛНЕТЕ ПРАЗНИТЕ МЕСТА С ПОДХОДЯЩИ ФОРМИ НА ПОДЧЕРТАНИТЕ ГЛАГОЛИ

Сега вземам вестник. и утре .............вестник.

Сега купувам марки. И утре ................марки.

Сега изпращам, писмо. И утре .............писмо.

Сега давам пари. И утре ..................пари

Сега получавам писмо. И утре ............писмо.

Сега пускам едно писмо. И утре............писмо.

Сега отивам в пощата.И утре ...........в пощата.ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ ПО МОДЕЛА.
МОДЕЛ: Защо отиваш на лекции? – Трябва да отида.

Защо купуваш учебник? - .........................

Защо взимаш пари? - ............................

Защо изпращаш писмо? - .......................

Защо отваряш? - ..................ДОВЪРШЕТЕ ИЗРЕЧЕНИЯТА ПО МОДЕЛА
МОДЕЛ: Aз имам само един лист, а ти имаш много листове..

Аз имам само един плик, а ти .............................

Аз имам само един нож, а ти ...........................

Аз имам само един стол, а ти .....................ПОПЪЛНЕТЕ ПРАЗНИТЕ МЕСТА С ФОРМИ ЗА МНОЖЕСТВЕНО ЧИСЛО НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ ИМЕНА - СТАЯ, ГРАД, ПЛОД

Иван много обича да яде разни ..................

В хотела има много .............

Варна, Пловдив и Бургас са ............ДОВЪРШЕТЕ ИЗРЕЧЕНИЯТА ПО МОДЕЛА
МОДЕЛ - Искам един речник. – В книжарницата има много речници.

Искам един вестник. – В библиотеката ....................

Искам един учебник. – В книжарницата...............

Искам един часовник. – В магазина има ..............

Искам един бележник. - В книжарницата ......................ДОВЪРШЕТЕ ИЗРЕЧЕНИЯТА ПО МОДЕЛА
МОДЕЛ - Дай ми един молив. Ти имаш два молива.

Дай ми един плик. Ти ......................

Дай ми един билет. Ти......................

Дай ми един бонбон. Ти ......................

Дай ми един лист. Ти ...........................

Дай ми един вестник. Ти ......................

Дай ми един стол . Ти .....................ПОПЪЛНЕТЕ ПРАЗНИТЕ МЕСТА С ПОДХОДЯЩИ ФОРМИ НА СЪЩЕСТВИТЕЛНИТЕ – САНДВИЧ, СТОЛ, СОК, БИЛЕТ.

Искам два..................... за закуска.

Ние имаме много билети. Ето вземете няколко .........

Боян много обича сок. Той си купува два .............

До масата има няколко..........................ДОВЪРШЕТЕ ИЗРЕЧЕНИЯТА, КАТО УПОТРЕБИТЕ НЕОБХОДИМИТЕ ЧИСЛИТЕЛНИ И СЪЩЕСТВИТЕЛНИ ИМЕНА:

В кабинета има един лекар. Влиза още един и стават.........

В стаята има три учителки. Излиза една и остават ................

Пред училището има един ученик. Идва още един и стават ...........

До прозореца има едно момиче. Идва още едно и стават .....

На масата има един молив. Слагам още един и стават ....

В стаята има едно дете. Влиза още едно и стават ...........


РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.