Урок 17 - Среща

Упражнения

Изберете правилния според Вас отговор. Ако отговорът е правилен, ще се оцвети в зелено. Ако отговорът е грешен, ще се оцвети в червено.

 

ЗАДАЙТЕ ВЪПРОСИТЕ ПО МОДЕЛА.
МОДЕЛ: - След обяд аз ще бъда в стаята си. А ти ще бъдеш ли?

В 6 часа аз ще бъда в ресторанта. А вие......................?

Утре Боян ще бъде у вас. А Асен ............................?

В събота ние ще бъдем на кино? А вие ......................?

В 8 часа Иван ще бъде пред пощата? А Боряна......................?

Довечера Ана ще бъде на кино. А ти .........................?

Утре ти ще бъдеш на училище. А те .............................?ЗАДАЙТЕ ВЪПРОСИ ПО МОДЕЛА
МОДЕЛ: В 5 часа ще бъда в училище. а ти няма ли да бъдеш.

В неделя ние ще бъдем в Пловдив. А вие.......................?

Утре Иван ще бъде на училище. А Виктор............................?

Довечера аз ще бъда в ресторанта. А Асен и Иван ..................?

Днес следобед Ана ще бъде вкъщи. а Иво ..............................?

В 2 часа ти ще бъдеш пред библиотеката. А Мария .........................?ОТ ДВЕ ПРОСТИ ИЗРЕЧЕНИЯ ОБРАЗУВАЙТЕ ЕДНО СЛОЖНО, КАТО УПОТРЕБИТЕ ДА ИЛИ ЗАЩОТО.

Няма да чета в библиотеката..................имам книгата вкъщи.

Отивам в училище........................слушам интересен урок.

Не зная урока.......................нямам учебник.

Отивам в пощата ......................изпратя едно писмо.

Довечера няма да бъда в ресторанта....................съм заета.


РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.