Урок 18 - Минало свършено време на някои глаголи

 

Упражнения

Изберете правилния според Вас отговор. Ако отговорът е правилен, ще се оцвети в зелено. Ако отговорът е грешен, ще се оцвети в червено.

 

ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ ПО МОДЕЛА:
МОДЕЛ – Ти отговори ли на въпроса? – Да, отговорих.

Вие поздравихте ли като влязохте? – Да, ...................................

Вчера Иван говори ли с Мария? – да, ..................................

Преди малко ти попита ли нещо? – Да, ...................................

Вие казахте ли „добро утро”? – Да, ....................................

Снощи ти говори ли с Яна? – Да, ..................................ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ ПО МОДЕЛА, КАТО ЗАМЕСТИТЕ ПОДЧЕРТАНИТЕ ДУМИ С МЕСТОИМЕНИЕ.
МОДЕЛ: - Асен поздрави ли Яна? – Да поздрави я.

Ти попита ли Росица докога ще бъде заета? Да, ...................

Иван поздрави ли учителя? Да, ....................................

Вие попитахте ли Яна и Калина къде отиват? – Да, ..................

Иван видя ли Петър? – Да, ..............................

Ти поздрави ли учителката? – Да, ....................................

Иване, ти поздрави ли мама и татко? – Да, ..................................ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ ПО МОДЕЛА, КАТО ЗАМЕСТИТЕ ПОДЧЕРТАНИТЕ ДУМИ С МЕСТОИМЕНИЯ.
МОДЕЛ: Ти каза ли на Асен за уроците? – Да казах му.

Боян каза ли на Аана „довиждане”? Да, ..................

Иво каза ли на Калина и Иван „добър ден” ? – Да, ........................

Вие отговорихте ли на Иван? – Да, ..................................ЗАМЕСТЕТЕ ПОДЧЕРТАНИТЕ ДУМИ С МЕСТОИМЕНИЯ ПО МОДЕЛА.
МОДЕЛ: Bоян говори с Mария. Tой говори с нея.

Учителката говори с учениците. .................................

Борислав говори с Асен. ...............................

Учителката отива при децата.................ПОПЪЛНЕТЕ ПРАЗНИТЕ МЕСТА С ИЗРЕЧЕНИЯ ПО МОДЕЛА
МОДЕЛ: Калина има руса коса. Харесвам русата коса на Калина.

Яна има зелени очи. Харесвам ..........................

Асен има черна коса. Харесвам ..................

Милена има хубаво лице. Харесвам ..................

Калина има кафеви очи. Харесвам ...............


РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.