Урок 19 - Как да отида до библиотеката

 

Упражнения

Изберете правилния според Вас отговор. Ако отговорът е правилен, ще се оцвети в зелено. Ако отговорът е грешен, ще се оцвети в червено.

 

ПОПЪЛНЕТЕ ПРАЗНИТЕ МЕСТА С ПОДХОДЯЩИ ПРЕДЛОЗИ.

Яна всеки ден излиза .........къщи рано.

Джим върви .............булевард „България”.

Иван и Мария искат да отидат .......цирк.

Утре вечер Мария ще дойде ....... Пловдив.

Мария се връща ........къщи.

Как да стигна ........спирката?

Иван пътува ........автобус до училище.

Туристите вървят бавно ..........града.НАПИШЕТЕ ИЗРЕЧЕНИЯТА, КАТО УПОТРЕБИТЕ ЕДИН ОТ ПОСОЧЕНИТЕ В СКОБИ ПРЕДЛОЗИ:

Боян всяка сутрин минава ........... подлеза.

Винаги ли тръгвате .......... хотела навреме?

Когато го видях, той вървеше бавно ........ алеята.

Видях,че Петър се качва ............. едно такси.

Ние завиваме ............. болницата.

Калина се качва ............ стълбите на втория етаж.

.......... киното влизат много хора.

Аз винаги пътувам .............. автобус до училище.


РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.