Урок 20 - Трябва да изляза

Упражнения

Изберете правилния според Вас отговор. Ако отговорът е правилен, ще се оцвети в зелено. Ако отговорът е грешен, ще се оцвети в червено.

 

Задайте въпроси по модела:
МОДЕЛ: Ние ще дадем пари. А вие ще дадете ли?

Румяна ще отиде в магазина. А ти............?

Учителката ще влезе навреме. А учениците................?

Иван ще вземе един хляб. А ти .................................?

Аз ще закъснея. А вие..........?ПОПЪЛНЕТЕ ПРАЗНИТЕ МЕСТА ПО МОДЕЛА.
МОДЕЛ: Нямаме хляб. Трябва да купим.

Аз нямам химикал. ....................

Иван няма учебник. .................

Яна няма билети. .....................

Ти нямаш речник. ............................

Ние нямаме ябълки. ................ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ ПО МОДЕЛА.
МОДЕЛ: Иване, Милене, учите ли? - Да, учим.

Яворе, учиш ли? Да, ........

Иване, ходиш ли често на кино? Да, ..........

Мария, търсиш ли нещо? Да, .............

Деца, търсите ли нещо? Да, ..............

Марк говори ли добре български? Да,.............

Тези студенти ходят ли редовно на лекции? Да, ..............ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ ПО МОДЕЛА:
МОДЕЛ - Ще ходиш ли в стола? - Не, няма да ходя.

Ше говориш ли с Иван? – Не, ..............

Вие ще отговорите ли на въпроса? Не, .................

Яна ще се обади ли по телефона? Не, .............

Ще учите ли довечера? Не, .................ДОВЪРШЕТЕ ИЗРЕЧЕНИЯТА ПО МОДЕЛА
МОДЕЛ: - Защо излизаш? - Трябва да изляза.

Защо отиваш? ..................................

Излизаш ли? .........................................

Обясняваш ли? ................................

Връщаш ли се? .....................


РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.