Урок 21 - Трансформация на пряка в непряка реч

Упражнения

Изберете правилния според Вас отговор. Ако отговорът е правилен, ще се оцвети в зелено. Ако отговорът е грешен, ще се оцвети в червено.

 

ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ ПО МОДЕЛА:
МОДЕЛ - Мога ли да кажа? -Да, кажи!

Мога ли да говоря? Да, ......................!

Мога ли да затворя? Да, .......................!

Мога ли да отговоря? Да, .......................!

Мога ли да пиша? Да,...............................!

Мога ли да взема? Да, ............................!

Мога ли да платя? Да, ..............................!

Мога ли да тръгна? Да, ...............!ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ ПО МОДЕЛА:
МОДЕЛ – Да вляза ли? – Да, влез.

Да кажа ли? Да, ............!

Да отида ли? Да................!

Да видя ли? Да...............!

Да дам ли? Да, ..........!

Да сляза ли? Да.................!


РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.