Урок 22 - Образуване и значение на минало свършено време

Упражнения

Изберете правилния според Вас отговор. Ако отговорът е правилен, ще се оцвети в зелено. Ако отговорът е грешен, ще се оцвети в червено.

 

ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ ПО МОДЕЛА:
МОДЕЛ – Да вляза ли? – Да, влез.

Да кажа ли? Да, ............!

Да отида ли? Да................!

Да видя ли? Да...............!

Да дам ли? Да, ..........!

Да сляза ли? Да.................!ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ ПО МОДЕЛА:
МОДЕЛ – Вчера мина ли край училището? - Да, минах

Преди малко чака ли на ъгъла? Да, ...................

Миналата година вие писахте ли много писма? Да, ............

Снощи каза ли всичко? Да, ....................

Вчера сутринта попита ли учителката? Да, ...................

Миналата седмица работихте ли много? Да, ..................

Снощи взе ли поканите? Да, ..................ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ ПО МОДЕЛА:
МОДЕЛ – Кой отговори на въпроса? - Иван отговори.

Вчера кой купи билети? Аз ........................

Снощи кой покани гости? Ние ................

Преди малко кой поздрави? Те .....................

Вчера сутрин кой работи? Вие .............


РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.