Урок 23 - Образуване на отрицателни форми на минало свършено време

Упражнения

Изберете правилния според Вас отговор. Ако отговорът е правилен, ще се оцвети в зелено. Ако отговорът е грешен, ще се оцвети в червено.

 

ПОПЪЛНЕТЕ ПРАЗНИТЕ МЕСТА ПО МОДЕЛА.
МОДЕЛ: Аз искам този билет. Моля, дайте ми го!

Иван иска този речник. Моля, дайте ....................................

Ана иска тези ябълки. Моля, дайте .....................................

Учениците искат тези учебници. Моля, дайте ................


РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.