Урок 15 - Семейство

Иван и Яна са брат и сестра. Те са деца на семейство Петрови. Иван е ученик. Яна още не ходи на училище. Тя е на пет години и е по-малка от него. 

 

Часът е седем и половина  сутринта. Часовникът звъни. Той става от леглото. 

 

Иван  се мие  в банята. Той си мие  лицето. Мие си зъбите с четка и паста. Реше си косата.  

 

Иван си съблича пижамата. Облича си дрехи. Обува си обувки. Иван  е готов за училище.

 

 

Упражнения

Изберете правилния според Вас отговор. Ако отговорът е правилен, ще се оцвети в зелено. Ако отговорът е грешен, ще се оцвети в червено.

 

ПОПЪЛНЕТЕ ПРАЗНИТЕ МЕСТА ПО МОДЕЛА
МОДЕЛ: Иван се събужда сам.

Румяна не ...........................

Аз ......................................

Тези деца ............................

Ти ........................................

Ние ................................................

Детето не ..................................

Ти и Иво ........................

Тя.......................................ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ ПО МОДЕЛА
Модел: Ана, миеш ли се? – Да, мия се. А Иван? – И той се мие.

1. – Иво, обличаш ли се? – Да, ...............................

- А Боян? – И ......... ..

2. – Деца, обувате ли се? – Да, ..........................

- А ти? – И ...............

3.- Румяна и Явор бършат ли се? Да, ...........................

- А ти ? И ......................

4. Иван събужда ли се? – Да, ....................................

- А Ана? И ..................................

5. Яна реше ли се? Да, ........................

- А Калина? – И ...........................

6. Асен храни ли се? – Да,..............................

- А Борислав? – И ...................................НА ПРАЗНИТЕ МЕСТА ПОСТАВЕТЕ СЕ ИЛИ СИ

Аз ........мия в банята със сапун.

Милена ........мие зъбите с четка и паста

Асен взема кърпа и ....бърше

Той ........бърше с кърпа.

Ние ...................обуваме.

Обуваме .........обувките.

Той .......... бърше ръцете с кърпа.

Ана ............съблича роклята.

Петър ...............облича пижамата.

Боян ............облича бързо.

Яна .........реше с гребен.

Тя .............реше косата.ОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ ПО МОДЕЛА
МОДЕЛ: Кой се облича? – Боян се облича.

Кой се бърше? Иво и Милена .............

Кой се обува? Аз ....................

Кой се мие? Учениците .....................

Кой се съблича? Ние .........................

Кой се храни? Децата ......................

Кой се реше? Калина .....................

Кой се събужда? Иван.....................ДОВЪРШЕТЕ ИЗРЕЧЕНИЯТА ПО МОДЕЛА
МОДЕЛ: Явор има бял пуловер. Той си облича белия пуловер. Румяна има черни обувки. Тя си обува черните обувки.

Боян има черен костюм. Той ............

Румяна има бели чорапи. Тя ..............

Яна има червен пуловер. Тя...............

Ана има кафяви обувки. Тя..................

Калина има бяла рокля. Тя...............

Яна има червено палто. Тя...................

Боян има синя риза. Той ....................


РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.