Урок 14 - Болен съм. Отивам на лекар

 

Упражнения

Изберете правилния според Вас отговор. Ако отговорът е правилен, ще се оцвети в зелено. Ако отговорът е грешен, ще се оцвети в червено.

 

Отговорете на въпросите по модела:
Модел: Как си, Бояне? – Не съм добре. Болен съм.

Как си, Калина? - .................................

Как си, Петър? - ......................................

Как сте вие? - ..........................................

Как е Ана? - ..........................................

Как са Петър и Иван? ...........................

Как е Росица? ..............................Отговорете на въпросите по модела.
Модел: Асене, беше ли на преглед? – Да, бях.

Ти беше ли на училище? Да, ....................

Иван беше ли на училище? Да, ....................

Калина беше ли в болницата? Да, ....................

Вие бяхте ли на кино? Да, ..................ПОПЪЛНЕТЕ ПРАЗНИТЕ МЕСТА С ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ И ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ФОРМИ НА ГЛАГОЛА СЪМ В СЕГАШНО ВРЕМЕ И МИНАЛО ВРЕМЕ.

Днес Боян има лекции. Той .............свободен.

Вчера ти ...................ли в стаята?

Вчера сутринта ние .................в библиотеката.

Аз ........от България.

Асен и Петър ................ученици.

Вчера Боян .................в университета.

В момента учениците .............. на училище.

Днес ти ..........тук.

А вчера къде ..............?ПОПЪЛНЕТЕ ПРАЗНИТЕ МЕСТА ПО МОДЕЛА:
Модел: Асен не го боли зъбът. Вече може да яде.

Калина не я боли зъбът.

Мене не ме боли зъбът.

Боян и Крум не ги болят зъбите.

Тебе не те боли зъбът.

Нас не ни болят зъбите.

Вас не ви болят зъбите.ПОПЪЛНЕТЕ ПРАЗНИТЕ МЕСТА ПО МОДЕЛА:
Модел: Мене ме боли зъб. Не мога да спя.

Иван го боли зъб.

Нас ни болят зъбите.

Децата ги болят зъбите.

Тебе те боли зъбОТГОВОРЕТЕ НА ВЪПРОСИТЕ ПО МОДЕЛА:
Модел: Лекаря ли търсиш? – Да, него.

Сестрата ли търсиш ? – Да, ................

Мене ли търсиш? – Да, ..................

Учениците ли търсиш? – Да, ...............

Нас ли търсиш? – Да, ...............

Мен и Ана ли търсиш? Да, ............

Яна, тебе ли търси тази госпожа?Да, ..........ПОПЪЛНЕТЕ ПРАЗНИТЕ МЕСТА ПО МОДЕЛА.
Модел: Аз не съм добре. Боли ме главата.

Калина не е добре. ..........гърлото.

Ние не сме добре. ..........стомахът.

Ти не си добре. ............ръката.

Децата не са добре. ..........гърлото.

Асен не е добре. .................зъбът.

Не съм добре. .................кракът.ПОПЪЛНЕТЕ ПРАЗНИТЕ МЕСТА С БОЛИ ИЛИ БОЛЯТ.

Какво те боли? - ........... стомахът.

Какво те боли? .................ушите.

Какво те боли. ...................главата.

Какво те боли? ..................очите.

Какво те боли? .................гърлото.


РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.