За всеки имигрант решил да избере България като място за живеене е много важно да се чувства свободен в общуването си. Затова и знанията по български език са много ценни. Една добра възможност за придобиване на най-необходимия обем знания по български представлява настоящият сайт в раздел Български език/уроци.

РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.