Основен момент в процеса на интеграция на гражданите от трети страни е обучението, чрез което те се запознават с културата, историята, традициите и бита на приемащата ги страна. Важно за всеки решил да се установи трайно в България е да познава привичките и бита на обществото в помощ на неговата по-бърза адаптация. Основни моменти от История на България включително държавно-политическо управление и традиции са представени в раздел История на България/уроци.

РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.