С оглед улесняване на социалното включване на имигрантие в България - граждани на трети страни, в онлайн уроците по „Гражданска ориентация” се съдържа основна информация за:

- финансовата система на България;

- транспортна система и видове транспорт в България

- видове административно-териториални единици в България

- образователна система на България;

- основни туристически обекти в България.

РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.