В онлайн уроците по „Административни процедури” е направен кратък преглед на основните административно-правни процедури и свързаното с тях законодателство по отношение интеграцията на имигрантите в България - граждани на трети страни.

РСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.