Гражданска ориентация - Уроци

Предговор

Урок 1: Финансова система на Република България

Урок 2: Национална транспортна система на Република България

Урок 3: Видове административно-териториални единици в Република България

Урок 4: Българска образователна система

Урок 5: Основни туристически обекти в Република БългарияРСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.