Административни процедури - Уроци

Предговор

Урок 1: Общи принципи, задачи по приема и интеграцията на чужденците, приоритети и стратегически цели на Националната стратегия

Урок 2: Интеграция на чужденци в Република България

Урок 3: Задачи на политиката по прием и интеграция на чужденци

Урок 4: Приоритет и стратегически цели

Урок 5: Закон за чужденците в Република България

Урок 6: Пребиваване на чужденците в Република България

Урок 7: Заетост на чужденци в България

Урок 8: Условия за издаване на разрешения за работа и изключения

Урок 9: Адресна регистрация на чужденци

Урок 10: Българско гражданство

Урок 11: Здравно осигуряване

Урок 12: Правата и задълженията на пациентите чужди гражданиРСО МАРИЦА
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни, съфинансирана от
Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от РСО "Марица" и при никакви обстоятелства не може да се приема,
че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.